فرید انصاری دزفولی :کودتا علیه روحانی جمهوری اسلامی را نجات نمی دهد!

ansari farid 29122016شالوده جمهوری اسلامی با کودتاهای پی در پی و بحران سازی بسته شده است. بیش از یکماه است که صدای ناقوس تغییر دولت روحانی توسط برخی از عناصر اصلاح طلب و اصولگرا بصدا در آمده است. برخی خواهان خانه تکانی اساسی در دولت روحانی شده اند. برخی استعفای روحانی و انتخابات زودرس را پیشنهاد کرده اند. رحیم صفوی گفته اصلا ما نیازی به دولت نداریم. برخی مثل حسین الله کرم و شمخانی و حجاریان خواستار شده اند روحانی برود و یک نظامی قدرت را در دست بگیرد. برخی هم طرح کودتا علیه روحانی را آماده کرده اند.

واقعیت امر این است که حکومت گران و حامیان نظام ولایی در داخل و در خارج از کشور درمانده شده اند و خود را ورشکسته به تقصیر می دانند. آنان متوجه اند جمهوری اسلامی در همه زمینه ها شکست خورده است و در وضعیت غیر قابل برگشتی قرار گرفته دارد. آنان پی برده اند نظام ولایت مطلقه پا در هواست و کلاه رهبریش پس معرکه می باشد. بی خود آقای ظریف هفته گذشته نگفت که کشتی ایران ( بخوانیدنظام) در حال غرق شدن است.  لذا هر کسی تلاش می کند تا بخیال خود با پیشنهادی یا عریضه نویسی جلوی غرق شدن استبداد دینی را بگیرد و آن را نجات دهد..

 نه تظاهرات سپاهی ساخته و بدنبال آن کودتا علیه روحانی و نه انتخابات زودرس و نه عوض شدن دولت روحانی؛ نه در دست گرفتن دولت توسط یک نظامی و بقول خودشان رضا شاه حزب اللهی و نه استیضاح و تغییر کابینه هیچ کدام چاره ساز جمهوری اسلامی نیست. حتی چند حمله نظامی به ایران و تحریم همه جانبه مردم و جمهوری اسلامی را نجات نمی دهند- ام الفساد باید ریشه کن شود.

هیچ راهی بجز تغییر حاکمیت استبداد از طریق جنبش همگانی نیست. باید حکومتی با ساختار و نظمی دمکراتیک جایگرین ساختار استبدادی حاکم شود و  این امکان پذیر نیست مگر با تغییر رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جمهوری دمکراتیک. تا زمانیکه رژیم آپارتاید و ضد بشری جمهوری اسلامی تغییر نکند مشکل بر جای خود باقی می ماند.

ما نمی توانیم حق را بر نا حق بنا نهیم. ما نمی توانیم عدالت اجتماعی را بر نا عدالتی اجتماعی بنا نهیم. ما داد را بر بیداد نمی توانیم استوار سازیم . ما نمی توانیم از فردی که مدعی فرستاده خدا است و با اتکا به قوانین الهی کار می کند بخواهیم به حاکمیت جمعی و مردمی تن در دهد.

ما نمی توانیم از حکومتی ارتجاعی، تبعیض آمیز، ضد زن، ضد آزادی، ضد استقلال، ضد ادیان و ضد حقوق بشر انتظار داشته باشیم حکومتی با شهروندان صاحب حق و حقوق و آزادپرور و جامعه ای حقوقمند و قانونمدار بوجود آورد.

تا حاکمیت استبداد برقرار است اوضاع اجتماعی و اقتصادی ورشکسته و آشفته و فقر و فلاکت روزافزون خواهد بود. تجربه چهل سال گذشته در عمل و تئوریک این را به عینه ثابت نموده است.

تا زمانیکه مردم بخصوص جوانان بعنوان نیروی محرکه جامعه تصمیم نگیرند که ساختار حکومت استبدادی حاکم را با ساختار حکومت دمکراتیک برآمده از اراده ملت عوض کنند.  تا در اعتراضات شعارها به سمت آزادی و دمکراسی و رسیدن به حق و حقوق  سوق داده نشوند. تا هدف اعتراضات و مبارزات چندان روشن نباشد و تا مردم به جنبش همگانی بر نخواهند؛ اعتراضات پراکنده سرکوب شدنی می باشند. در این صورت مافیای نظامی مالی سپاه قدرت را کاملا قبضه خواهد کرد و به احتمال زیاد بر علیه روحانی کودتا خواهند نمود.

اگر حکومت نظامی ازهاری سلطنت محمد رضا شاه را نجات داد حکومت مافیای نظامی مالی سپاه سلطنت سید علی خامنه ای را نجات خواهد داد.  

فرید انصاری دزفولی

۷ تیر