شهاب عزیزی:امیرانتظام واعتراف خطاکاران

 

شایدبتوان انقلاب۵۷مردم ایران را یکی ازانقلابهای پرحادثه وکم نظیر قرن بیستم تلقی کرد؛انقلابی که قریب به یک قرن همه آزادیخواهان ومبارزان وروشنفکران ونهایتاًعامه ی مردم،برای تحقق آن وباامیدبرای احقاق آرمانهای جامعه،من جمله آزادی،استقلال ورشدبرمبنای عدالت اجتماعی،مجدانه وباتحمل سختیهاوفشارهادرصحنه مبارزه حضورداشته اندومیرفت که انقلاب۵۷برآورنده ی این آرزوی دیرینه مردم باشدکه متأسفانه جریانی که"قدرت"را"مدار"و"هدف"کرده بودضمن انحراف انقلاب،به نام انقلاب مروج خشونت گردیدوهمه انقلابیون واقعی ودلسوزان ملت رایکی پس ازدیگریوبااتهامات واهی وکذب،ازصحنه حذف نمودندوباطراحی برنامه هایی که آخرینش کودتای ننگین خردادسال۶۰برضدرئیس جمهورمنتخب ومحبوب مردم،بودبه اهداف خودکه هماناقبضه"قدرت"بود،رسیدند.

> اماحمله به سفارت آمریکاوگروگانگیری کارکنان سفارت،که خودجزئی ازبرنامه های طراحی شده برای انحصاربود،توسط دانشجویان به اصطلاح پیروخط امام که تعدادی جوان احساساتی وبی تجربه اماعمله استبدادبودند،عملیاتی شدوشخصیت ممتازی چون مهندس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت،ازسوی همین تسخیرکنندگان سفارت به دروغ وناروامتهم به جاسوسی برای آمریکا شد!؟ودرهمان سال۵۸راهی حبسی طولانی گردید.

> اماباگذشت سالهابرخی ازهمان تسخیرکنندگان وتهمت زنندگان،که حدوددودهه است خودناقدسیاستهای حاکمیت ولایت فقیه شده اندومعروف ومسمی به اسم اصلاح طلبان شده اند،بابت اتهام وافتراوظلمی که به مرحوم امیرانتظام کرده اند،عذرخواهی نموده اند!

> قبل ازاینکه اسامی عذرخواه کنندگان وصحبتهایشان رابیاورم،لازم میدانم که بگویم عذرخواهی این اعتراف کنندگان،خود گویای این حقیقت است که چه کسانی وچه نیروهاوجریانهایی وبالاترازهمه خودانقلاب،چگونه باهمین خطاکاریهاوتهمت زدنهاوافتراهاموردستم واقع شده ودرنهایت به حقوق یک ملت وآرمانهاودلسوختگانش،ظلم بزرگی شده است.

> وای کاش همینطورکه این آقایان نسبت به شخصیت کم نظیری چون مهندس امیرانتظام اقراربه خطای خودکرده اند،به همه ی خطاهای خودووسیله شدنشان دربازسازی استبدادوبه انحصاروانحراف بُردن انقلاب ۵۷،نیزدرپیشگاه خداومردم،اقرارمیکردند،گرچه آن همه خسران وزیان وپایمال شدن حقوق جامعه ومردم،جبران شدنی نیست،اماشایدبه لحاظ اخلاقی،تجربه ودرسی میشدبرای آیندگان وعبرتی برای کسانی وتفکری که هنوزدرخط انحراف وافراط گری،خشونت ورزی وپرونده سازی وحصارسازی میکندو...

> امااعتراف کنندگان:

> آقای اصغرزاده دردیداربامهندس امیرانتظام میگوید:"به مهندس گفتم حالاهرچه فریادداریدبرسراصغرزاده بزنید وامیرانتظام میگوید:نه.من فریادی ندارم.واصغرزاده درادامه میگوید:شنیده ام که شماچندبارگفته ایدحاضریددوباره درحضورهئیت منصفه محاکمه شوید.خیلی دلم میخواهددراین قضیه اگرکاری ازدست من برمی آیدانجام دهم...مادرنشراسنادلانه تندروی کردیم وحق نداشتیم روی محتوای اسنادقضاوت کنیم".

> ومصطفی تاج زاده هم درگفتگوبااعتمادآنلاین گفته بود:"مادرحق امیرانتظام ظلم کردیم.فکرمیکردیم جاسوس آمریکاست وبایدرسواشودولی نبود.یک عمربرایش زندان بریدند؛خوب ماظلم کردیم؛تعارف نداریم که..."

> ومحسن میردامادی فروردین ماه سال جاری به سایت تاریخ ایرانی گفته بود:"موضوع آقای امیرانتظام ومشکلاتی که برای ایشان پیش آمد،دغدغه ذهنی من واحتمالاامثال من بوده است.به همین دلیل من اسنادسفارت آمریکاررابطه باامیرانتظام راکه پس ازاشغال سفارت منتشرشد،باردیگرمطالعه کردم...من دراین اسنادهیچ مطلبی که برجاسوس بودن امیرانتظام دلالت کند،ندیدم."

>     {مطالب فوق نقل ازگزارشی ازروزنامه شرق به مناسبت درگذشت مهندس امیرانتظام} تاریخ۹۷/۴/۲۳میباشد.

> شهاب عزیزی

24 تیرماه 1397