نادر انتظام: نامه ای به حسن روحانی

با نام و ياد منتخب هستي

جناب حسن روحاني رئيس جمهورمنتخب :

حسن آقاي عزيز : با سلام و تحيت ودرود ، انتحاب شما را به راي دهندگانتان تبريك ميگويم ، و براي موفقيت شما در بانجام رساندن وعده هاي انتخاباتييتان دعا ميكنم.

بياد دارم در صبح روز پنجم بهمن 1358 با عده زيادي از همفكران و هم تلاشگران قبل و بعد از انقلاب مقيم آمريكا راهي شهر لس آنجلس در جنوب ايالت كاليفرنيا شديم تا براي اولين بار در تاريخ ايران عزيز براي انتخاب اولين رئيس جمهور كشورمان شركت نمائيم. در چند هفته قبل از انتخابات بحث بر انتخاب فردي بود كه در گذشته بر سه اصل انقلاب ( استقلال،آزادي، و برپائي جمهوري اسلامي ) باورمند بوده ، و در آينده نيز بر تحقق و پاسداري از آنها استوار باشد و تحت هيچ شرايطي پيمان نشكند .

ما بر اين باور بوديم كه با رايمان با منتخب ملت ميثاقي را به ثبت ميرسانيم ،و بخود و جهانيان مينمايانيم كه تحقق اين سه امر حتي در روز هاي پاياني قرن بيستم  نيز  شدنيست و مطمئن هستيم كه ما براي ايران و كشورهاي منتظر سنگ اولين بناي رستگاري در عدالت اجتماعي را بر صفحه خاك آن سر زمين زيبا بنا و سند را بنام ايراني در تاريخ معاصر  ثبت خواهيم كرد .ما در تماي سالهاي قبل از انقلاب در سخنرانيهايمان و نوشتارهايمان به انسان منتظر اطمينان داده بوديم كه ايران الگوي اجراي اين سه اصل در آن سوي جهان خواهد شد . نه به خود و نه به ديگران دروغ نگفتيم . بر انجام اين سه اصل سخت باورمند بوديم  و توانا .

پس از ماهها بررسي و كاوش در سوابق گفتاري و نوشتاري و رفتاري داوطلبين  به اين نتيجه رسيديم كه فرد مورد نظر ما ن را تعيين و در روز انتخابات به او راي خواهيم داد .

راي به ابوالحسن بني صدر ،راي به تحقق آن سه اصل بود. و ما چنين كرديم .

 و اكثريت قريب باتفاق ما پس از اتمام دروس دانشگاهيمان براي خدمت بملت بزرگ ايران و همراهي با منتخب ملت در جهت آباداني ايران عزيز راهي وطن زيبايمان شديم .بخاطر دارم كه روز اول شهريور وارد ايران شدم و متاسفانه پس از سي و يك روزاقامت در ايران ارتش صدام به ايران عزيز ما حمله نظامي كردند  (البته پس از حملات گفتاري چندين ماهه بعضي از سخنگويان نا آگاه ما  از سياست جهاني  به رهبران كشور هاي جهان مخصوصا كشور هاي عربي ) . خب ، ميبايستي بر آن عهدي را كه با ملت و منتخب مان بسته بوديم ميمانديم ، كه مانديم و راهي جبهه شديم وپس از پنج ماه مجددا راهي غربت ..... بماند .

حسن آقاي عزيز : امروز پس از سي وچند سال تجربه كم و بيش همگان از خدمات و صدمات  پس از انقلاب اگاهيم ، كه نياز به باز گوئي نيست .

 اجازه ميخواهم شرح مختصري ازانتظارات اين ملت صبور از آن سه اصلي را كه براي تحقق آن از جان و مال ومقام و هستي خود گذشت را بر رسي و باز يابيم كه به كدامين از آن اصول دست نيافتيم !!!.

استقلال : امروز اول جولاي سال 2013 كشورهاي مسلط دستور دادند راديو و تلویزيون ما كه از طريق ماهواره براي خارج از كشورفرستاده ميشد را نيز قطع كنند!!. و در سطح درد آورتر دهك امارات اهانت به ايراني را بر خود مباح ميداند !! حتمي جناب عالي از ديگر موارد استقلال بر باد رفته ما بهتر از من با اطلاعيد. چقدر درد آور است كه در عصررسانه هاي اجتماعي(social media ( كه اتفاقا جوانان اين مرز و بوم كاربرد آنرا در سال 1388 به جهان معرفي كردندصداي يك ملت را در حلقوم خفه كنند !!. چقدر درد آور است كه باورمندان به استقلال همه جانبه آن سر زمين كم نظير شاهد چنين فاجعه ئي باشند .

آزادي :امروز جهان آزاد بر اين باور هست كه در ايران حتي پديده ( آزادي ) نيز زندانيست . چه رسد به برخورداري و دست يابي به آن .من در شبهاي جمعه براي آزادي هموطنان زندانيم دعاي توسل به حضرت نلسون مندلا را ميخوانم ! مطمئن هستم كه بزودي مستجاب خواهد شد .

جمهوري: آرزو ميكردم كه ما آن پسوند اسلامي را نگهميداشتيم براي اين زمان و صبر ميكرديم ببينيم اگر به پديده جمهوريت دست مييافتيم و آنرا پاس ميداشتيم ، آنگاه در نهايت سربلندي اسلام را هم بر آن ميافزوديم. افسوس كه هردو را در مسلخ استبداد بدون نوشاندن يك جرعه آب سر بريدند .

جناب  حسن آقاي عزيز ، باورم كنيد اگر بگويم كه  شما يكي از خوشبخت ترين منتخبين اين زمان هستيد !! اغراق نگفته ام .زيرا در برابرآينه ئي ايستاده ايد كه موفقيتهايش نيز شكست بوده، و كافيست كه شما بدنبال تحقق و تكميل آن پيروزيهاي خانمان براندازبراي اين ملت نرويد . صادقانه به شما پيشنهاد ميكنم براي ثبت در تاريخ لوايح زير را بحضور مقام معظم رهبري،و مجلس تقديم كنيد و اجازه دهيد براي اولين بار ملت ايران و ملل جهان آشكارا بدانند كه ما برانجام آنچه بنامش انقلاب كرديم توانائيم، وآماده ايم كه حتي پس از 35 سال گناه  مستمريك شبه توبه كنيم  از طرف ديگر بر همگان نيز آشكار گردد كه  كدامين نيرو يا نيروهائي باز دارنده  رشد اين ملت بزرگ براي عدم  تحقق آرمانهايش در سي وچند سال گذشته بوده و هستند ،گرچه در نيمه هميشه پنهان و آشكار فرهنگ ما اين بهانه كه ( اقا از اين جنايت ها اطلاع ندارند) سرنوشت مارا باينجا كشيده .اجازه دهيد شما اولين منتخبي باشيد كه در عصر حضور رسانه هاي اجتماعي اين پديده شوم و ضد رشد را بر ملا ميكنيد .وآشكارا به جهانيان بنمائيد كه همه امور كشور مستقيما زير نظر محترم آقا انجام ميشده ولي از اين پس منتخبين اين ملت خود بانجام امورآگاهند و توانا . شما كافيست به اين حداقلها عمل فرمائيد ،عدم به انجام هركدام از اين حقوق حقه اين ملت اين بار تكليف همه را روشن خواهد كرد ،اجازه دهيد اين افتخار بنام تمامي نظام هم اكنون تا دير نشده ثبت گردد .

 1- بهنگام انتخاب كابينه خود يكنفر از خواهران اهل تسنن را بعنوان وزير بمجلس معرفي كنيد.در هر وزارتخانه كه شما صلاح ميدانيد با اين عمل بجهان ميگوئيد ما مسلمانيم ، وبا برسميت شناختن  آن 20 مليون سني ايراني بديگر برادران و خواهران مسلمان ما ثابت ميكنيد كه ايران نيز وطن شماست و ما هم عقيده ايم و حق شركت در امور اداره ايران يكي از حقوق شماست ، و از همه زيباتر اينكه اين فرصت به همه دگر انديشان نيز داده شود !! چه اعتماد سازنده و اميدوار كننده ئي ؟.و چه افتخاري براي ايران .

2- لايحه آزادي بيان ( مطبوعات ، سينما،راديو،تلویزيون ،و نشر انديشه ) را شما تقديم مجلس كنيد .زندان كردن انديشه خلاف آيه  ( و علم آدم الاسماء كلها ) است. گرچه عده ئي هنوز مدعي وجود چنين قوانيني در بايگاني هاي آن كشورميباشند ! شايد فراموششان شده باشد ؟

3- لايحه آزادي و احترام به عقيده ( هر باور) را شما بمجلس ببريد، اجازه دهيد يكبار ديگر در سرزمين كورش فرمان ( لكم دينكم ولي دين ) بر سر در هر معبدي نقش بندد .باور انسان اصول راهنماي خرد اوست ،باور دربند كشيدني نيست .زندان كردن باور انسان،تلاش بيهوده براي زنداني كردن خداوند است .و اين يك امر محال خواهد بود .براي يك انسان باورمند به توحيد، اهانت به باور ديگر باورمندان گناهي غير قابل بخشش خواهد بود .( البته اگر در آن نظام هنوز توحيد و عمل به آن معني داشته باشد ).

4- به آنچه بهنگام مبارزات انتخاباتي خود گفتيد بهر قيمتي عمل كنيد . به شعله هاي آتش دروغ رهبران كشور هاي به اصطلاح مسلمان نگاه كنيد، اجازه ندهيد اين آتش بخانه ما نيز سرايت كند . زير خاكستر بودن اين آتش بر چشمان اهل بصيرت پوشيده نيست .شما اولين منتخبي باشيد كه آب گواراي صدق را بر گرده اين آتش ميافكنيد . انفجارباروت صبر اين ملت تنها نياز مند به  برخورد آخرين جرقه خيانت به اميد اين ملت خواهد بود .اجازه ندهيد اين بدنامي بنام شما ثبت شود.

5- لايحه عفو عمومي وآزادي زندانيان سياسي -عقيدتي را شما به مجلس ببريد ،تا ملت با شور وشعف از آنها استقبال كنند.اجازه ندهيد اين آزادي بگونه ديگر توام با ... باشد ؟؟.  خداي نا خواسته، در آن زمان هر ايراني بگونه ئي عزادار خواهد بود !!.

 جناب رئيس جمهور منتخب ، اگر مايل باشيد نامه ئي را كه درست يك سال قبل براي جناب محمد مرسي رئيس جمهور مصر از طريق سفارتشان ارسال نمودم را بحضور شما نيز تقديم نمايم ." نامه كم و بيش بر همين مضمون بود ،به ايشان عرض كردم كه در مصر تنها اخوان المسلميني ها انسان  و مصري نيستند ، بر شماست كه امروز تمامي نيروهاي مصر را در اداره امور  كشور شريك كنيد ،از آن ميترسم كه براه ما برويد و انقلاب زيبايتان منجر به خون ريزيهاي زشتي در سرزمين كهن سال مصر گردد و مردم بزرگ مصر از كرده خود پشيمان ؟  ". امروز ( پنجم جولاي 2013) اولين 17 نفر مصري بيگناه نقش بر زمين شدند ،و جناب مرسي هم به سرنوشت جناب مبارك گرفتار شد !!. گرچه يكي از مقامات بلند پايه نظام  فرمودند: كه آقاي مرسي بايد همانند ما در همان ابتداي امر مباركي هارا سلاخي ،و نهاد هاي موازي را ايجاد ميكردند،اما ايشان از يك حقيقت غافلند ،اين همان طناب ننگيني است كه در سي و چند سال گذشته هر روز گره اش بدور گردن آن ملت و اين نظام محکتمر ميشود ،شرم آن اعدامها هرگز از پيشاني اين نظام پاك نخواهد شد . آموزه قرآني ميگويد : حيات بخشيدن به يك اعدامي برابر حيات بخشيدن به بشريت هست، و برعكس گرفتن جان يك انسان مساوي اعدام بشريت خواهد بود .

 آقاي روحاني ،محترما بعرض شما ميرسانم كه ، تمامي شواهد نمايانگر اين واقعيت هستند كه اين آخرين انتخابات مسالمت آميز ملت ايران خواهد بود .يا به آنچه كه گفتيد عمل كنيد ،يا حد اقل خواسته هاي بر حق اين ملت را شما بمجلس ببريد. يا نظام به چنين مرحله از پذيرش واقعيت ها رسيده كه زمان ،زمان سال 1357 ، حتي 1388 نيست و بايستي براي بقاي خود و برون رفت كشور از اين بن بست مرگ آور وباز يافت سرفرازي ايران به خواسته هاي بر حق اين ملت جامه عمل بپوشد و يا در نهايت تاسف شاهد وضعيتي  باشد كه نه در شان ملت و نه در شان باورايرانيست . من نيك ميدانم كه بسياري از همفكران محترم و عزيز من  با تبسمي معني دار به خوشبيني من پوز خندي خواهند زد !! اما انسان عاشق هميشه دنيا را از پشت عينك عقلا نميبيند . من عاشق ايرانم و در اين باب اگر به نقصان عقل و خوشباوري  متهم شوم مفتخرا اين اتهام را ميپذيرم .

اگر جناب رهبربه اين حقيقت كه در نهايت دير يا زود بواقعيت خواهد پيوست اعتقاد ندارند از ايشان دعوت كنيد كه سري به يكي از گورستانهاي كشور بزنند و از نزديك ملاحظه فرمايند كه تمامي همراهان ايشان اكنون بزير خروارها خاك سرد در انتظار بازگشت و روبرو شدن با نتيجه اعمالشان هستند ،و ايشان نيز از اين قاعده مستثني نيستند .اين ملت انقلاب كرد تا خود تصميم بگيرد و نه فقط يكنفر بجاي 80 مليون !!.

در پايان آرزوي هدايت براي همگان و سربلندي ايران و ايراني از پيشگاه خداوند بزرگ را مسئلت دارم . حتمي كه دوست شما هستم و عاشق وطنم .

                   آمريكا جولاي 2013 . نادرانتظام


در این رابطه