احمد رناسی: به یاد زنده یاد و نام بهرام نمازی

namazi bahram« دعوی چه کنی ، «داعیه داران همه رفتند»

 دررثا زنده یاد ونام بهرام نمازی به خانواده وبستگان دوستان ونزدیکانش ، دل برون ازدرد میخواهم! اماسخنی هرچند کوتاه وازچند واژه وفرازدررسای زندگی آرمانخواهیش اینکه ازجوانان پس ازکودتای«آمریکا انگیس»وبازگردانی شاه فراری وبرپایی استبدادوابسته به بیگانه، که به هموندی حزب ملت ایران درآمد! اوبرخوردار بود به فرهگِ«اجتماعی سیاسی»نهضت ملی وازپیروان مصدق ودرجهت«ناسیونالیسم تدافعی»دربرابرهربیگنه ای که به چپاول منافع ومنابع ایران رابه یغما بَرد، چه جهان غارتگرغرب«آمریکا،انگلیس وغیره» وچه جهان سرمایه داری دولتی که دست به یغمازند«شوروی»ودربرابرمزدوران هردوسو،که حزب توده ازآنجمله باشدمبارزه شجاعانه ای رادنبال داشت!؟ زنده یاد ونام، ودیگردررسای او،فارغ التحصیل پلیتکنیک بودووابطی بسیار نزدیک بازنده یاد مصطفی شعاعیان وباهم ازسوی دانشجویان این دانشکده گزیده شدنددرکمیته دانشگاه وراهی کنگره جبهه ملی، اگرچه زنده یادعضوحزب ملت ایران نیزمیبود!؟

زنده یاددرسامانه استبدادی محمد رضا شاه، مرتبه هایی با زنده یاد داریوش فروهر زندانی گردید، ازجمله دررابطه پیام دانشجووبه بیش از یکسال پادافره گرفت،برای دفاع دلیرانه اش!؟نیزپس ازحاتم بخشی بحرین به خواست ودستورِمحمد رضاساه، واعلامیه گویا وروشنگرانه ی این خیانت، با داریوش فروهروهموندانی دیگرازاین حزب، دستگیروزندانی شدند!؟ زننده یاد بهرام عزیزدراین نظام فاسدِفاشیسم ولایت فقیه،همراه یا داریوش فروهرزندانی میشوند ومرتبه هایی هم بازداشت! اودرآئین ورسای زنده یادان پروانه وداریوش فروهرکه دشنه آجین گردیدندبه دست خون ریزانِ فاشیسم ولاایت فقیه، سخنرانی میکند وارزشهای این دو زنده یادرابرمیشمرد وبسیارازپرورش یافتگانِ جهان ملی ومردمی نهضت ملی وپیشوای آن مصدق، آن دو"گُرددورا ن را، آگاه سازِباشندگان ایران زمین میدارد!؟ به یقین همچون دوعزیزدشنه آجین شده داریوش وپروانه فروهروبسیاردیگرمیهن دوستان، درسینه تاریخ جاودانه اند!

 

چنین است که زنده یادهمگام با زنده یادمصطفی شعاعیان عضوکمیته دانشگاه وازشرکت کنندگان درکنگره جبهه ملی بودندوهردو برخاسته ازارزشهای نهضت ملی وپیروان راه مصدق بودند،!؟ بهرام نمازی، همزمان عضوحزب ملت ایران ودررابطه بحرین وچاپ پخش پیام دانشجو دستگیر وبازنده یادداریوش فروهرودوتن دیگردادگاهی، وبه زندان، وازسوی دادگاه ارتش استبداد وابسته به بیگانه«محمد رضا شاه»،پادافره گرفتند ! نیزازیادنروددفاعیه اودردادگاه،که بسیاردلیرانه بود!؟ یاد ونامش درسینه میهن دوستان جاودانه است! برای خانواده وبستگان وهمرزمان او، دلل آرامی خواستارم!

 

« دعوی چه کنی ، «داعیه داران همه رفتند» وچنین است وهمه سوارانِ دلبسته به ایرازمین وراه ورسم نهضت ملی وپیروان ثابت قدم مصدق بزرگ وهماندیش بازنده یادانن«پروانه وداریوش» فروهر،که بهرام عزیز ازجمله آن یاران بود، ورفت!؟ چنین است ودرسوگ اونشستن، ودل آرامی برای خانواده وبستگانش، وصد البته همرزمان اوآرزو دارم ، وباامید باشد ، که راه آنان را، جوانان دارنده ارزشهای«ملی مردمی» پُروپیموده دارند!؟ پُررهرو وزنده باد، راه ویادشان.