دوساعت سکوت در بیستمین سالگرد قتل فروهرها

 Froharha فردا پنج شنبه اول آذر درساعت 3تا 5 بعد ازظهر با اجازه سکوت داده شدن ،تاسالگرددونمادِمیهن دوستی ومردم گرائی، پروانه وداریوش فروهر،درخانه آن دوجانباخته راه استقلال وآزادی، که به دست ودستورفاشیسم ولایت فقیه دشنه آجین گشتند،برپاشود!؟ دوتن ازپیروان راستین نهضت ملی وپیروِراه مصدق،ووابستگان به حزب ملت ابران،که داریوش فروهردرنظام استبدادوابسته به بیگانه محمد رضاشاه به مدت 14 سال بجرم وطن دوستی ودفاع ازآزادی های فردی واجتماعی،درهمه پهنه ها،وبرای همه تیره ها،ادیان،آئین ها،گرایشهای فکری وتساوی حقوق زن ومرد،باهمگام خود،پروانه فروهرمبارزه میکردندواثرگذارترین کوشندگانی بودند،که،به قیام پیروز22 بهمن راه گرفت!؟ قیامی پیروزکه بابپاداری فاشیسم ولایت فقیه بدست وخواست«آیت الله خمینی»،به کژراهه کشیده شد،وپیروان ریزودرشتِ این سامانه اهریمنی دنبال داشتند، وبسیارانی نیز،درمبارزه با این سیستم فاشیستی، جان باختند، ازجمله این دویگانه، ازرادمردان وزنان ایران زمین!؟ راه آنان پُررهروباد!

 احمد رناسی