تحقیرتاریخی زنان درقرون واعصار درادیان و جوامع بشری - ابراهیم ملکی

maleki-ebrahimیکی ازعوامل انحطاط وعقب افتادگی بعضی از جوامع بشری تعصبات جنسیتی. ومذهبی. وقومیتی ومحدویت جنسیتی درجهان ازجمله ایران. ریشه در تاریخ ، فرهنگ ودین، ازجمله دین یهود دارد. زنان درایران مانند زنان اکثر ممالک ونقاط گیتی درگذشته محکوم اراده مردان بودند واختیاراتشان محدود بود. نجبا واشراف وطبقات بالا هریک دارای زنان زرخرید وغیر زر خرید واهدایی بودند. واقعیت تاریخی نشان می دهد که تاقبل از رنسانس دراغلب کشورهای جهان زنان درشمار اشخاص نبودند بلکه در ردیف کالا واشیاء بودند. همیشه ارث بودند نه وارث که درجای خود به آن اشاره خواهم نمود ،وقرآن کریم در سوره حجرات  برای درمان این بیماری. که جوامع بشری به آن مبتلا گشته خطاب به. ناس می فرماید«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم ،قرآن کریم خلقت زن ومرد را از نفس واحده برشمرده "یاایهاالناس اتقواربکم الذی خلقکم من نفس واحده "(نساء )"هوالذی خلقکم من نفس واحده "  (اعراف )بنا بر آیات مرد وزن ازنفس واحده آفریده شده است ونمی توان برتری زن برمرد ومرد برزن را اثبات نمود قرآن برتری جنسیتی را نفی نموده وانسان به ماهوانسان را کرامت داده" لقدکرمنا بنی آدم "بنابراین هیچ دلیلی بر برتری مرد بر زن وجود ندارد. چرا که زن ومرد مکمل همدیگرند ورشد وتکامل بدون هریک. محال است واین برتری جویی ناشی ازجهل وخامی وزیاده طلبی مردان ودر راس همه اینها حاکمان خودکامه وخود سر است چرا که زنان از پتانسیل قوی برخوردارند و می توانند حاکمان خودکامه وخودسر را ازقدرت به زیر کشیده وملت را علیه ظلم وستم برانگیزند، پس برای همین پتانسیل قوی که در آنها وجود دارد همواره درطول تاریخ مورد تحقیر وسرزنش قرار گرفته اند. وباهمین هوچی گری ها وتحقیر ها بود که توانستند نیمی ازملت را ازحق مسلم خود محروم وخانه نشین کنند وراه را برای ظلم مضاعف سیاست مداران دیکاتور برسایر ملت هموار سازد.ازطرفی زنان نقش مهمی در تربیت وفرزندان وسلامت جامعه دارند و .نقش ممتاز مادر درتربیت فرزندان مهمترین نقشی است که زنان درتربیت فرزندان بعهده دارند ودراحادیث وقرآن به این نقش اشاره شده است .نظرشیخ صدوق ،شیخ طوسی،ابن جنید ،وابن براج ازفقهای بزرگ شیعه ووعلمای سنت ،حنفی ،شافعی مالکی حنبلی همه مادر را درحضانت فرزند احق دانسته
حال پرسشی که پیش می آید این است که، چطور می شود که حضانت فرزندان را به کسانی سپرد که نواقص العقول شمرده شده اند؟!
قابل به ذکر است که روایات ناقص العقول بودن زنان از وندیداد وجاماسب وتلمود به روایات اسلامی راه یافته که درذیل به آن اشاره خواهد شد واگرنقصان عقل را درزنان بپذیریم !بایدبه حدیث رفع القلم عمل کرد وآنان را ازاحکام عبادی ومجازات های جزائی معاف دانست شاید هم فقها برهمین اساس دراحکام ارتداد فطری تفاوت بین زن ومرد قائل شده اند !
"واضربوهن"
واما آیه واضربو درسوره النساء.راهرچند که اکثر مفسرین کلمه ضرب را بعنوان کتک وضرب غیرمبرح معنا کرده اند ولی ضرب به دلایل زیاد به معنی کتک نیست بلکه به معنی فعل وکار دیگراست.اولا هرگردی گردو نیست وهرضربی کتک نیست.درقرآن وروایات کلمه ضرب به معنای گوناگون آمده .چطور مفسرین آن را ضرب غیرمبرح معنا کرده اندومصداق آن را چوب مسواک دانسته اند.! ثانیا.اگر واضربوهن را بعنوان کتک گرفته شود.دیگررجوع به حکمین درهنگام بروز اختلاف زناشویی موضوعیت ندارد ! ثالثا آقایانی که ضرب را به معنی کتک گرفته اند .باید کتک را معنا کنند .آیا چوب مسواک مصداق کتک است؟رابعا کتک زدن زن دردوران جاهلیت حتی قبیح وزشت شمرده شده .وامام علی (ع )درنامه 14 نهج البلاغه درباره زشتی این فعل فرموده ـ:درروزگار جاهلیت اگرمردی با سنگ یاچوب به زنی حمله می نمود،او وفرزندانش مورد سرزنش ومذمت قرار می گرفتند .حال از فقیهانی که ضرب را به معنی تنبیه بدنی معنی کرده اند باید پرسید. که تنبیه جسمی نه امروزه کارزشت ومذموم شمرده شده است، حتی  دردوران جهالت هم کتک زدن وتنبیه زنان کار زشت وناپسند شمرده می شده ،چطور قرآن کریم که برای هدایت نه یک نسل، بلکه تمامی نسل ها نازل شده ،برای اینچنین فعل زشت وقبیح، مجوز صادر می نماید ?!! خامسا. درفرهنگ نوشتاری وگفتاری همه ملت ها مرسوم است وقتی چند فعل را پشت سرهم ردیف می کنند پس از نام بردن از چند جمله واژه" الخ "یا چند نقطه"یا چند" و ..."می آورند وصاحب این قلم ضرب را به معنای کتک ندانسته چراکه هرضربی کتک نیست وگردی گردو جعفری دیدم که برجعفر سوار جعفری می خورد ازجعفر گذشت بنا براین ضرب به معنی کتک نیست بلکه به معنی انجام فعل دیگر است

نقش زنان دررنسانس وانقلاب مشروطه وانقلاب 57
دراسفندماه ۱۲۳۹ نزدیک غروب برابر با یک مارس ۱۸۶۱ هنگامی که کالسکه ناصرالدین شاه وهمراهانش از شکار جاجرود به تهران بازمی گشت، درنزدیک قصر سلطنتی با اجتماع چند هزارنفری زنان پایتخت مواجه شد که از قحطی وکمبودی نان شکایت داشتند ،کالسکه شاه با هزار زحمت توانست ازمحاصره مردم بگریزد و وارد قصر گردد اما همراهان شاه ازسوی زنان به سختی مورد ضرب وشتم قرار گرفتند و دراین رخداد تاریخی کم مانده بود که به سرنگونی حکومت بینجامد که سرانجام کلانتر پیر تهران سبب گرانی نان معرفی شد واعدام گردید. (کسروی تاریخ مسروطه )
زنان بریتانیا درنهضت سافروجت پس از سالها مبارزه برای اولین بار درفوریه ۱۹۱۸به حق مسلم خود که تعیین سرنوشت است دست یافته . ودرانتخابات شرکت نمودند
 "زنان درانقلاب فرانسه"
درپنجم اکتبر زنان فروشنده بازارشهر،که قبل ازهمه ازکمبود مواد غذایی خبر داشتند رهبری دیگران را به عهده گرفتند وبه سوی ورسای در16کیلومتری پاریس به حرکت درآمدند اینان ضمن پیشروی، از زنان ومردان دعوت کردند که به آنها به پیوندند، وهزاران نفر چنین کردند ،چون نزدیک ظهر دسته جمعیتی تشکیل یافت که درتایخ سابقه نداشت ،درجلوگارد ملی ونگهبانان سلطنتی ،سپس کالسکه ای حامل پادشاه وخواهرش مادام الیزابت وملکه ودوفرزندش ،آنگاه تعداد زیادی گاری حامل کیسه های آرد،پاریسهای پیروزمند. بعضی از زنان برروی توپ نشسته بودند وبرخی ازمردان سرهای بریده نگهبانان قصر را برروی نیزه گذاشته بودند.باخودحمل می کردند.ملکه تردید داشت که زنده به پاریس برسد. وعوام پاریس با مجبورکردن پادشاه به توافق امورانقلاب را به دست گرفتند لویی که دراین هنگام تابع رعایا خود شده بود اعلامیه حقوق بشر را امری انجام شده تلقی کرد.(تاریخ تمدن ص33)
"زنان مشروطه"
درهمان ایام جنبش مشروطه که استقلال ایران در خطر بود .حرکت تاریخی اززنان تهران مشاهده شد، که دسته ای اززنان به مجلس رفتند وبارئیس مجلس دیدار کردند ،وکسانی تپانچه را اززیر چادر رآوردند وچنین گفتند ،اگر نمایندگان به نگهداری استقلال ایران نکوشند ما آنان راکشته وخود رانیز نابود خواهیم کرد،
(تاریخ18 ساله کسروی ص256)
"نهضت سافروجتها"
درسال 1867 نخستین جامعه ملی حق رای زنان تاسیس شد اعضای این جامعه رابه سافروجت ها معروف شدن ،خودرا هوا دار حق رای زنان می دانستند.
نیوزیلند نخستین کشوری مستقلی بود که حق رای زنان را درسال 1893به رسمیت شناخت وقانون انتخابات به نفع مشارکت سیاسی زنان تغیر یافت. وزنان درهمان سال برای نخستین بار در انتخابات 1893 شرکت کردند.
هفتم فوریه 1918 زنان انگلیس پس ازسالها مبارزه پس از بیست پنچ سال از نیوزیلند به این حق مسلم خود دست یافتند.
ودرایران درجریان انجمنهای ایالتی وولایتی براساس مصوبه دولت در16مهر زنان ازاین حق رای برخوردار شدند ومحمد باقر مجتهد کمره ای ازاین رای زنان درمقابل کسانی که مخالف رای زنان بودند دفاع کرد.
"کاهنه"
گوستا ولوبون می نویسد :سخت ترین موقع عرب دراثنای فتوحات موقعی بوده است.که با کاهنه نام مقابل شدند. این زن برچندین قبیله حکومت داشته ویکدفعه بر عرب حمله نمود .اوابتدای امر اعراب را شکست داده تمام شمال افریقا را تصرف نمود.وقتی دوباره اعراب با سپاه فراوانی با اومقابل شدند.ملکه محض اینکه کشور را ازچنگال عرب نجات دهد .مصلحت چنین دید.که سرتا سرکشورش را خراب کند .ولذا ازطرابلس تاطنجه آنچه آبادی بود.همه راویران کرد.این زن فوق العاده یونانیان را هم مانند عرب مرغوب ساخته بود واگر دریکی ازجنگها بقتل نمیرسید. شاید مجرای سیر تاریخ این کشور بکلی تغییر می داد .(تمدن اسلام وعرب ص311 )

"زن درچین "
اگر درچین مولودی دختر بدنیا می آمدـ اقربا وخویشاوندان باتاسف وترحم فوق العاده پدرطفل وکسان اورا تسلیت گفته ، دختربودن مولود رانوعی خشم ازطرف نیاکان واجداد شمرده وتوصیه می کردند تا درجلب محبت ولطف ارواح کوشش بیشتری به عمل آیدـ پان هوپان بانوی ادیب چینی می نویسد ،درمیان نوع انسانها پست ترین جایگاه ازآن ماست،ما بخش ضعیف بشریت هستیم، پست ترین کارها به عهده ماست ،(جاهلیت دراسلام ص 160 )
 وفوشوان دراشعارش می گوید : زن بودن چه غم انگیز است، درسرزمینی به این کم بهایی نیست، پسران گوئی خدایانی هستند، که ازآسمان افتاده اند وقتی دختری بدنیا می آید. کسی شاد نمی شود ،خانواده برای او ارجی نمی نهد ،چون بزرگ می شود، باید پنهان شود ،وقتی بمیرد هیچکس زاری نمی کند ،وظیفه دارد، تواضع کند، خجالت بکشد، زانوزند، وتعظیم های بیشمار کند
تورات
زن یک بار فریب خورد .پس دیگر ساکت باشد وتعلیم ندهد، و زن را اجازات نمی دهم که تعلیم دهد بلکه درسکوت بماند زیرا که آدم اول ساخته شد وبعد حوا. آدم فریب نخورد، زن فریب خورد(جامعه ۸. ۲۷ و۲۸)
سفرپیدایش. حکومت مرد بر زن) مجازاتی است برای زنان
سفرپیدایش باب ۳مرد حلال خدا است و زن حلال مرد
افسیان ۲۲-۵ زن باید مطیع مرد باشد همانگونه که ما مطیع خدا هستیم  . ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را اطاعت می کنیدـ
وهمین طرز فکر است که به ادبیات ما نفوذ کرد وچنین می سرایند:
درجهان از زن وفا داری که دید
غیر مکاری وعیاری که دید
اگردراحکام نواهی باب هیجدهم کتاب اخبار ۲تورات ازآیه ۶تا آیه ۱۸راملاحظه کنید زن را مخلوقی می دانسته برزخ بین حیوان وانسان که فائده خلقت وی فقط تکثیرنسل وخدمت به مرد بوده و به یک نمونه دیگر از مردم یونان درباره زن اشاره می کنم تا روشن شود که تبعیض علیه زنان ریشه درکجا دارد:
یونانیان عموما زن را یک مخلوق فرومایه می پنداشتند که فایده وجودیش تنها خدمت به خانه وتکثیر نسل بوده است.
"زن" درگاتها"
چه مردباشد چه زن هرکس که مرا ای مزدا اهورا از زندگانی آن چیزی را که تو بهترین می شماری ارمغان دارد ازپرتو منش نیک ازپاداشت راستی وشهریاری برخوردار خواهد گردید
برای زرتشت زن ومرد یکسان است ومی خواهد همه باوی ازآرامش راستی وشهریاری مزدا برخوردار باشد
"مانو"
طبق آیین مانو زن ازهنگامی که چشم به دنیا گشوده تا چشم ازدنیا می بندد باید مطیع وفرمانبردار پدر وهمسر خود باشد طبق (جاهلیت دراسلام )
"آیین تو"
زن درشینتو وسنن ژاپنی مانند اقوام دیگر وضعی رقت بارومنحط داشت وموظف است با شوهران هرزه ووحشی نیز فقط وفقط وملاطفت مضاعف رفتار کندـ درهمه حال محکوم وتابع باشند ـدختران درشینتو وسنن ژاپنی ازارث محروم. بودند ـ
"بودا"
وقتی که آناندا عزیزترین پیروانش که 25سال به بودا خدمت نموده بود ازاو درباره زنان پرسید چنین پاسخ داد :اززن بکلی برحذر باش ای اناندا ،زنان شرورند ،زنان حسودند ،بخیل وپست اند،زنان ازخرد واندیشه بدورند (جاهلیت دراسلام ص 143 ) ودر وندیداد :زن جزء افراد ناقص الاعضا وناقص العقول شمرده شده ودرمتن تاکید می شود هربی خردی یا بی شعوری حق شرکت در یزشن را ندارد
درمتن پهلوی جاماسب آسانا ص40آمده است ـزنان را خرد نیست اسرارتان را به آنها درمیان نگذارید ـوراز به زنان مبرید که شما را رنج بسیار رسد ـمتاسفانه در روایات اسلامی هم همین شکل آمده ـحلیه المتقین از نبی مکرم اسلام نقل می کند ـ :زنان را درغرفه وبالای خانه جاندهید وچیزی نوشتن به ایشان نیاموزید وسوره یوسف را تعلیم ایشان ندهید وچرخ رشتن بیاد ایشان بدهید وسوره نور را به آنها تعلیم دهید ـ
"محی الدین عربی"
محبویت زن را چنین توصیف می نماید. :زن مظهریت خدا کاملتر ازمرد است.زیرا مردفقط مظهرقبول وانفعال .چون مخلوق حق است.وزن گذشته ازآن که مظهرقبول وانفعال الهی است .مظهرفعل وتاثیرالهی نیزهست،چون درمرد تصرف می کندوآن را مجذوب خویش قرارداده ومحب خود می سازدواین تصرف وتاثیرنموداری ازفاعلیت خداست،ازاین جهت زن کامل ترازمرد است. خلاصه کلام اینکه خداوند متعال زن ومرد را ازنفس واحده آفریده است وهردورا با عنوان ناس مورد خطاب قرار داده است وعلم وتقوا را ملاک برتری برشمرده وترازوی سنجش تقوا را دراختیار بشر قرارنداده است .

نتیجه اینکه
زنان آزاده جهان، زنانی که از ستمگریهای قرون واعصار،زخم خورده ومحنت کشیده. وتحقیر شده اند ،زنانی که عزم سازندگی خود ،کودکان،ومردان جامعه را دارند ،زنانی که قصد دارند با خیزش های خویش قرن بیست یکم را به قرن صلح ودوستی تبدیل نمایند ، وزنانی که درجستجوی هویت و جایگاه شایسته انسانی خویش اند ،زنانی که نمی خواهند زائده ای ازوجود مرد باشند بایستی که آزادانه وآگاهانه وعاشقانه به پاخیزند وانرژی های عاطفی وجنسی خدادی خویش را   بعنوان یک عامل قدرتمند جهت رسیدن به برابری عادلانه بامردان درمشارکت اجتماعی تصمیم گیری درخانواده واجتماع ،به خدمت گیرند،  خواهندتوانست براختلافات قومیتی ومذهبی ازجمله تبعیض جنسیتی خاتمه دهند وراه را برشیادان نسناس خناس که هدفی جز چپاول ملتها ندارد سدنمایند