گزارش منوچهر شفائی از عملکرد و فعالیت مسئولین کمیته ها در نشست سالانۀ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (در آلمان)

                                                                                Shafaie-Manouchehr-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید