محمد شوری: «زم نیوز»پادویی از «پادو»های دولت سایه!

shori Mohamadشبکه ی خبری20وسی صداوسیمادربرنامه ای بنام«ایستگاه پایانی دروغ»دست به افشاگری علیه موسس آمدنیوز(روح الله زم)زد.ودرآن باپخش شنودمکالمات تصویری ایشان،ودرراستای تثبیت وحفظ نظام،که اوجب واجبات است و انجام هر کاری درآن مباح وحلال،بدین وسیله خواست اقتداروصلابت واستواری نظام جمهوری اسلامی را به رخ بکشدوایضاافکارعمومی راتحت تاثیرقراردهدتابتوانددر پروژه های حکومتی(مثل انتخابات)موفق باشد!

ازاهداف«حکومت ولایت فقیه»ازابتداتاالآن،یکی خودی وغیر خودی کردن نیروهای انسانی کیفی،وسپس دراین فاصله زمانی،تربیت افرادی خاص برای جانشینی و آلترناتیوسازی درهرموردی است.که به دلیل مقبولیت ورواج ریاکاری،نفاق درآن بشدت نفوذوازاین مسیرهر«ابن الوقت»بی مایه ی «بی بُته«ای باسنجاق کردن خودبه حاکمان کلیدی کشوروایضا«آقازاده»های مونث و مذکرشان،سراز آخورمدیریت و اداره ی کشوردرآورد.و ایضاورودپیداکردبه نهادهای امنیتی.

درمانیفست حکومت ولایت فقیه آنهایی خودی محسوب می شوندکه آن حدو حدودی که نظام برای شان رقم زده وبرنامه ریزی کرده،آنرابپذیرندوفراتراز آن نروند.

محمدجوادظریف(وزیرامورخارجه)-که این روزهابدلیل استعفای علنی اش سرو صدای ویژه ای پیداکرد-نمونه ای ازمدیریتی ست که حدوحدودش درحکومت ولایت فقیه معلوم است وخودش هم می داندکه اگربخواهدفراترازآن برودچه اتفاقی خواهدافتاد!لذا استعفایش را پس گرفت.

نیمه ای ازمانیفست حکومت ولایت فقیه،طیف باصطلاح« اصلاح طلبان»هستندکه قبلابه نام«جناج چپ»شناخته می شده وسالهاست که به همراه رقیب خود (باصطلاح اصولگرایان)،قدرت رابین خودتقسیم کرده ودریک جنگ ملانقطی باآنها،سعی دارند خودرابه عنوان پیشرو،آلترناتیو همیشگی واصلی حکومت ولایت فقیه معرفی وآنرا جابیندازند!

ویژگی منحصربفردآنها«دُگماتیسم نفاق»است.هرچندخودرادمکرات،اصلاح طلب و آزادیخواه وروشنفکرمی دانندوباگفتمان روزخودراوفق می دهند؛امابشدت انحصارو انحصارطلبی دراین طیف استمراردارد.

وازآنجاکه بخشی ازآنهاهمواره پای ثابت نهادهای امنیتی بوده اند،لذابخشی از نیروهای واجا(وزارت اطلاعات)هم روی کاکل آنهامی چرخد.

پذیرفتن مسئولیت قتل فروهر و همسرش ازسوی«واجا»فقط بدلیل استماع «شنود»ازمنزل فروهربودکه در دعوای جنگ قدرت بدست رقیب افتادورسمی شد. اماچون پای خیلی هادراین ماجرابازمی شدومسائل ویژه ای راآشکار می کرد،بایک جنگ ملانقطی وایضاآن بازجویی های کذایی ازعوامل قتل های زنجیره ای و بخصوص همسرسعید امامی، پرونده بارضایت وعدم پی گیری هردوجناح، محترمانه ماست مالی و مختومه گردید.

بخشی ازافراداین دوجناح به علاوه کسانی که ازراه های مختلف خود رابه قدرت سنجاق کرده اند،«دولت سایه»راتشکیل می دهند.این«دولت»اختیارهمه چیزرا دارد،(حتی اختیار رهبری را)،بدون آنکه بخواهدرسمابخشنامه صادرکند.ویابخواهد مستقیم فرمان دهد.

لازم است بگوئیم:«دولت سایه»با«دولت درسایه»و«دولت پنهان»تفاوت دارد. تفاوت آنرا قبلادر نوشته های خود و فایل های ویدئویی(درمورد دولت سایه) توضیح داده ام(آنجا مراجعه شود).

افراد«دولت سایه»یکدیگررابه عنوان اعضای دولت سایه نمی شناسند؛درحالی که ممکن است همدیگرراهم خوب بشناسند!بلکه هرکدام دردایره ای قراردارندکه دردل یک دایره ی دیگر است.ودرجایی اگرلازم باشدبدون آنکه خودبدانند،توسط دیگراعضا،قربانی،معدوم وترور شخصیت هم می شوند!

بخشی ازاین نیروهابرای خارج ازکشورتربیت شدند.ازاین افراد،بخشی ازآنها کارمندان وحقوق بگیران بنگاه های خبری مثل بی.بی.سی.رادیو فردا،صدای آمریکا،من وتو،وایران اینترنشنال به عنوان خبرنگار،مجری و کارشناس مشغول شدند.

مثلا گفته شده که بخش مهمی ازبودجه شبکه ماهواره ای، تلویزیونی ایران اینترنشنال را عربستان می دهد؛خب خرج که ازجیب دشمن باشد چه بهتر.

یاباصطلاح فشارآوردن روی خانواده های آنهادر ایران،(ماجرای بی بی سی)که اگر ذره بین شویم متوجه می شویم برای حفظ وتداوم همان ها(همان هایی که درخدمت دولت سایه هستندونه لزوماهمان افرادی که خانواده هایشان تحت فشاراست)،گاهی این چنین اقداماتی هم لازم است صورت گیرد.

بابخشی ازآنهادائم مصاحبه می شود.ازسیرتاپیارمی توانند اظهارنظرکنند.همه فن حریف هستند.وزبان حرف زدن راخوب یادگرفته ومی دانند.(مثل غذایی که شمااز رستوران سفارش می دهید،برای شان تهیه می شود!)اینها،باضافه ی کسانی که درداخل ایران جوازمصاحبه های متعددرادارندوازحاشیه وحصارامنیتی هم برخوردارند؛(بالاخره مصاحبه کننده ها هم زمانی ازخودشان بوده و اینک کارمند و خبرنگاروکارشناس آن بنگاه خبری هستندولذاهوای هم را دارند!!)صرفا فقط اینها نظرات وایده های کارشناسی می دهند.حتی برای مقابله بانظام.مثل آن نمایش حذف«جیم»در انتخابات«مجلس خبرگان رهبری»که آن ایده فقط منجر به بالارفتن تعدادرای دهندگان شدتااین مجلس درانتخاب رهبربعدی،ازدرجه و اعتبارحقوقی وحقیقی خوبی بهره برده باشد.

بخشی هم شبکه هایی را تاسیس کرده،یاازموسسین آن هستند؛ویااین افراددرآن نفوذ دارند:مثل شبکه های«فرشگرد»،«ایران وایر»،«آمد نیوز» و«بیان».

بخشی هم به عنوان اپوزیسیون«براندازدوآتشه» و«جدایی طلب»ویامعتقدبه اصلاح(ماله کشی نظام بر عهده ی آنهاست) وپیشروی گام به گام وبدون خشونت و ازاین نوع حرفها!!نقش بازی می کنند...(باهمراهی ماله کش های داخلی)!

این تور گسترده ای ست که حکومت ولایت فقیه سالهاست درداخل و خارج پهن کرده واگرلازم باشدکه خودشان،خودشان رابی آبرو،بی حیثیت ولکه دارکننداین کار راخواهندکرد.(مخصوصا برای کسانی که توزرد ازکاردرمی آیند!).آنهابه هیچ ضمان اخلاقی وایدئولوژی پایبندنیستند.دقیقااصطلاح«هُرهُری مذهب».وبرای رسیدن به هدف ازهروسیله ی زشت وکثیفی هم که لازم باشدبهره می گیرند.ماجرای بازجویی ازهمسرسعیدامامی یک نمونه آشکار آن است.

کاراخیر شبکه دو ی صداو سیما دربرنامه خبری خود (20 و سی) با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ»، یکی ازهمین شیوه هاست؛که به بی حیثیت ومفتضح کردن بخشی ازپادوهای خوددرخارج از کشور اقدام کرد.

امثال «روح الله زم»، «مسیح علی نژاد»، «فخرآور»، «علی جوانمردی»، «سید محمد حسینی»، «علیزاده»،«محمد رهبر»، «مهدوی»، «مرادویسی»، وحیدپوراستاد»، «بابک داد»،«مسعودبهنود»، «اکبرگنجی»، «مجتبی واحدی»،«فرنازقاضی زاده»، «شادی صدر»،«فرزانه روستایی»،«حسین باستانی»،مزروعی وپسرش، (بخشی ازهیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران!)،اینهاازجمله بخش قلیلی از کثیری ست که درراستای اهداف«دولت سایه»،سناریوهای هدایت شده برای خارج ازکشور رااجرامی کنند.

دراین پروژه ی راهبردی،(چنانچه به هردلیل نظام سقوط کند)براندازی هم هست، و چندین هدف دنبال می شود:

از جمله اینکه اپوزیسیون اصیل و استخواندار را در این فاصله ی زمانی لکه دار کرده و به مرور فسیل و از خاصیت بیندازند.وازطرفی دیگر،بانقش های چندگانه سوز این نیروهای صادراتی در خارج ازکشور،به مرورجای اپوزیسیون پیر،و زوار درفته را گرفته ودرصورت سقوط نظام،بخش مهمی ازهمین ها،نیروهای جانشینی هستند که درصورت ثبات،وارد فازقدرت می شوندوالبته می توانندچهره ی کثیف و ملعون وجنایتکارومنافق صفت «دولت سایه»،و«اربابان رانت ده ی»خودرا درتاریخ معاصر وپیشگاه خلق؛همچنان گمنام نگهدارندوآنهاهمچنان ازآخور نظام بعدی هم توبره ای برگیرند!

سسیزدهم اسفندنودوهفت

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)