سوانح طبیعی و مدیریت دولتی در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با حسین موسویان

سوانح طبیعی و مدیریت دولتی در ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با حسین موسویان در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Mousavian Hossein-Jebhehmeli-1

                                                                                                                     

 
برنامۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی در مورد سیل به تاریخ چهارشنبه ۲۱ فروردین ۲۰۱۹: