خانه دکتر مصدق،الگوی زیست در استقلال و آزادی باید استحکام بجوید و برپا بماند

 ahmadabad  آنها که می‌خواهند ایرانیان استقلال و آزادی بازیابند و در استقلال و آزادی بزیند و بر میزان عدالت اجتماعی رشد کنند، می‌دانند باید خانه مصدق، استحکام بجوید و برپا بماند. پس، از کمک به هیأت امنای آن در یغ نمی‌کنند. همت می‌کنند و کمک مالی خود را به شماره حساب بانکی زیر می‌سپارند.

حساب بانکی که هیأت امنای خانه مصدق گشوده‌است

 

IR400540102020100232138608 شماره شبا بانک پارسیان شعبه طالقانی