م.سحر: تقلب یا تدلیس و حکّام قاتل


Sahar-M-2-1وزیر قاتل

 

قاتل اگر وزیر نباشد

اسلام بر سریر نباشد

مُلا خلیفگی نفروشد

دزد و دغل امیر نباشد

غدّاره بند ِ جانی و جلاّد

فرمانده  شهیر نباشد

سردارِ دادگسترِ  دولت

آدم کشی کبیر نباشد

گرگ و شغال ، صاحب کشور

روبه جناب شیر نباشد

روحانی ی رذیلِ سیهکار

چسبنده تر ز قیر نباشد

خربنده ، میرِ مُلک نگردد

بد پوزه ، باج گیر نباشد

حیوانیت نشسته بر اورنگ

انسانیت اجیر نباشد

شرم و شرف به خاک نیفتد

علم و هنر اسیر نباشد

جهل و جنون حصار تمدن

دین بهرِ دارو گیر نباشد

ابزار رُعب و کینه نگردد

دام و طناب و تیر نباشد

زیر عبای اهل شریعت

چون شبروی شریر نباشد

ایمان لباس حُکم نپوشد

قاتل اگر وزیر نباشد ...

 

 

م.سحر

11.8.2013

اسپانیا/ مارویّا

 

حُکّامِ قاتل

 

شیخ است و مُشگل می پسندد

گُل ، غرقه درگِل می پسندد

بنشسته بر شغلِ عدالت

قُضّاةِ  قاتل  می پسندد

عزّت به  جاهل می فروشد

اعدام عاقل می پسندد

پنهان به رنگین جامۀ حق

ترویج باطل می پسندد

همواره مردم  را به هستی

 نادان و غافل می پسندد

پیشِ ره انسانِ آزاد

دیوارِ  حایل  می پسندد

ذوق و ضمیر آدمی را

بر جهل ، مایل می پسندد

«النصرُنا بالرُعب» گوید

وحشت ، شمایل می پسندد

از جور ، نیرو می ستاند

وز ظلم  عامل  می پسندد

تثبیت ظلمت را به عالم

منزل به منزل می پسندد

از گور ، ثروت  می رباید

وز مرگ حاصل می پسندد

دینِ  سیاسی در حکومت

 حُکّام ِ  قاتل  می پسندد

بر بابزن* در آتشِ  کین

از عاشقان دل می پسندد

آمال انسان را به  دوزخ

طی مراحل  می پسندد !

این نظم را وجدان انسان

امحاء کامل می پسندد

جان ِ جهان در نفی این بَد

اقدام عاجل می پسندد

وین ننگ را فردای ایران

از مُلک ، زایل می پسندد

 

...............................

م.سحر

11/8/2013

مارویّا ـ اسپانیا

..................................

* بابزن  =  سیخ کباب

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

بنا بر اخبار ، سعید حجاربان گفته است که:

« آنچه در انتخابات پیشین اتفاق افتاد «تقلب» نبوده ، «تدلیس» بوده است !»

 

تقلب یا تدلیس

 

شنیدم که حجاریان کشف کرده ست

که گر دست رهبر به خون خیس بوده ست

برای حمایت ز وضعی ست کان وضع

تقلب نبوده ست تدلیس بوده ست !

 

م.سحر

12.8.2013

http://msahar.blogspot.fr/

 

انقلاب اسلامی در هجرت: خشونت ها که  در ایران و سایر نقاط جهان با نام اسلام انجام میگیرند در واقع اعمالی ضد اسلام است ، در اغلب موارد ،مسلمانانی بیگناه قربانبان این خشونت ها هستند ، البته این اعمال را دست آویز اسلام ستیزی کردن عملی است نا روا که در بسیاری از کشورها موجب اعمال خشونت آمیز و توجیه گر آن  نیز میشود .