احمد رناسی: به مناسبت نخستین سالگرد مهندس بهرام نمازی

ronnasi ahmadزنده داشت آن میهن دوست مردم گرا

با درودبه خانواده بهرام عزیز، وزنده داشت آن میهن دوست مردم گرای، که ارآغازپای نهی درمبارزات رهائی بخش ملی،همگام بودبا جان باخته گان راهِ ملی ومردم گرائیِ پروانه وداریوش فروهر، ونیزهمگامی بازنده یادمصطفی شعاعیان دردانشکده پلی تتکنیک وباهم راه گرفتن به کنگره جبهه ملی ، بنابرگزین دانشجویان آن دانشکده!؟ اوهمراه با همرزمان خود، از اعضاء حزب ملت ایران ودردادگاه نظامی برپاشده، به خواست ودستور محمد رضاشاه وابسته به بیگانه، برای زنده یاد فروهر، دراعتراض به فروختن بحرین، بنابرخواست«آمریکا وانگلیس»، دادگاهی ودفاعی دلیرانه میکند، تکیه به خواستی رهائی بخش ملی، که حزب ملت ایران باشد!؟ نبزدراین ساامانه فاشیستی ولایت فقیه،، هم زندانی وبه مدت دوسال دربندانفرادی وعمومی، زندانی میشود،ودرپی دشنه آجین شدنِ دوگُرددوران ساز، پروانه وداریوش فروهر، جانانه سخن می گوید، و ازچندوچون راه رهائی بخش ومردمگرایانه آنان، نشاندهی دارد!؟ درودبربهرام عزیز، ودل بُرون ازاندوه برای همسر وفرزندانش ودوستان او،و...آرزو دارم!

احمد رناسی

 

namazi bahram ronnasi