بیانیه دانشجویان پیشرو ایران

هم میهنان عزیز!

موقعیتی خطیر و انتخابی تعیین کننده پیش روی ماست که به واسطه آن یا به حقوق حقه خود دست می یابیم و یا همچنان به مثابه ابزاری در دستان نظام های مبتنی بر سرمایه سالاری، دین سالاری و... باقی می مانیم.

به اعتقاد ما تشخیص سره از ناسره و انتخاب مسیر درست محقق نمی شود مگر با رجوع به حقوق پنجگانه و آگاهی بخشی پیرامون حقوق انسان به عنوان فرد ، حقوق شهروندی به عنوان عضوی از جامعه، حقوق ملت، حقوق طبیعت و در نهایت حقوق ایران به عنوان عضوی از جامعه جهانی.

به اعتقاد ما نیروی محرکه ای قدرتمند که با هدف آزادی خواهی از متن و بطن جامعه ایرانی برخواسته باشد و بتواند منشا تحول گردد نیازمند پیش شرطی به نام حفظ استقلال است تا بتواند فارغ از تمام بازی های پیچیده ی نحله ها و جریان های رنگارنگ قدرت مداران، با ارائه کارنامه ای شفاف، جامعه را به سمت بدیلی حقیقی رهنمون سازد و زمینه را برای جنبشی همگانی مهیا نماید.

گمشده 40 ساله اپوزیسیون عدم توجه به این ملزومات و در نتیجه فقدان کارنامه ای روشن در مسیر مبارزاتی است چرا که تا پیش از فراهم سازی این زیرساخت های مهم و به دست آوردن بدنه اجتماعی لازم ، نه تنها هرگز نخواهد توانست با صدور فراخوان های اعتراضی متعدد و یا بیانیه نویسی های محدود به 14 نفر، اثرگذار باشد بلکه چه بسا مستمسکی برای رژیم فراهم آورد تا با سوءاستفاده از این تحرکات ، پایه های خود را در قالب مطالبه سازی های سطحی، در آستانه انتخابات فرمایشی پیش رو مستحکم تر سازد.

به امید تحقق ایرانی آزاد و آباد...

دانشجویان پیشرو ایران