گرتا تونبرگ در سازمان ملل متحد: تمام اکوسیستم ها دارند فرو می پاشند - جوانان دارند خیانت شما را درک می کنند

                                                                               Thunberg-Greta-1