احمد رناسی: مقایسه فاشیسم ولایت فقیه با دولت مردم سالار مصدق و همراهانش

ronnasi ahmadهم میهن درنظر داریدوبه هم سنجی روی آورید دوران سیاه وفقرگسُتری «فاشیسم ولایت فقیه» را که، برای روزی خود، وماشینهای لوکس آخرین سیستم ودیگراینگونه چیزها برای فرزندان خود، تاخواست آنان رابرآوده سازند، بافروش نفتِ ایران وخرید چین به مبلغ«چهارصد میلیارد» دلار وباارووبا 35 ویا40 درصد تخفیف ارزان تر از قیمت جهانی، تاروزی خود رابرآورده سازی سازند!؟ واینکه با پول آن، ماشین های لوکس و ویا فرستادن مخارج کلان ببارداشته، به کشورهای اروپا وکانادا وآمریکا، ودیگرخواسته های فرزندان خود را، برآورده سازی کردن، بی آنکه اندک، ویانیم نگاهی داشته باشند، به فقروتهیدستی وخانه به دوشی باشندگاه ایران زمین، ونیز اینکه، به بیابانی برهوت درآوردن ایران!؟

هم میهن عزیز، هم سنجی کنید این سامانه ی غارتگروفاشیستی را، بادولت«ملی ومردم سالار» مصدق وهمراهانش، زمانی که جهاینان، درتابعیت ازاستعمارانگلیس، قطره ای نفت ملی شده رانمی خریدند ویانمی توانستند بخرند، که آن رادمردِ باخِردویگانه دوران، به تغییر روابط واردات وصادرات پرداخت، وبر روی اجناس لوکس، چند برابرِگذشته، مالیات بست و اجازه ندادمایحتاج مردم را،چون«گندم وجوو...»به خارج صادرکنند، واینگونه «توازون اقتتصادی» برپانمود!؟ بی قطره ای ازفروش نفت وسپس نیزیاد آورشد، تا بایست پول نفت را درراه آبادانی ایران، بکارگرفته شودوبس!؟ رفتاری مردم سالارانه وایران دوستی ضداستعمار وقدرتهای چپاولگری که، زنده یاد«داریوش فروهر» دردادگاه نظامی دوره ی استبداد وابسته به بیگانه، که دررابطه با«جدائی بحرین» به اندازه یادآوری کرد وسیلی بودبه آن شاه فراری، که «آمریکا انگلیس»باآن کودتا،برگرداندندش، تا به غارتگری خود، ادامه دهی یابند!؟ ننگ ونفرت برنظام فاشیستی ولایت فقیهِ ویرانگرواستبدادمحمد رضا شاه وابسته به بیگانه، ودرود بر«مصدق بزرگ»، که رووزنامه نگارمشهورفرانسه«گاستون فورنیه»، اورا «کوروش» زمان خواند، ودیگربوده های تاریخی، که درموردآن رادمرد، نوشته واز او به نیکی یاد شده است!؟

احمد رناسی

naft faghr