احمدرناسی: ابعاد گسترده فقر و تنگدستی در سامانه فاشیستی ولایت فقیه

ronnasi ahmadوضعیت سنجی دویست وهفتاد وپنج نوشته ابوالحسن بنی صدر، برگرفته ازارگان انقلاب اسلامی، گویائی همه جانبه دارد، به وجودفقروتنگدستی وخانه به دوشی که، گریبانگیر مردم ایران زمین شده است، واین شوم ببارآوری«فاشیسم ولایت فقیه»ازآغاز روی به افزایش گرفت وامروزه روز، ابعادی گسترده تربه خودگرفته خواهد داشت!؟ بی گونه شک وگمانی، باوجوداین نظام مردم سوزوستمگرِ فاشیسم پای گرفته، هرروز، بیش ازروزپیشن ستم زدگی بیشترخواهدشد، وتنهاازمیان برداری این فاجعه انسانی وزیست محیطی، واژگون شدن این سامانه، وبرجای اوبپاداری نظمی مردم سالار خواهدبود، بادست توانمند باشندگان ایران، دربَرآوری رسم وراه«استقلال وآزادی» برای همه مردم این آب وخاک، ازهرتیره ودین وآئین وزن ومردوپیر وجوان، ومحیط اجتماعی سالم، ازهرجهت!؟ امروز با شنیدن سخنهائی ازمهدی سامع دررادیوپیشگام، که تکیه به مزدوران این نظام دارد، که بنادرستی درجایگاه«مجلس»نشسته اند، مبنی براینکه بیش ازنیم میلیون نفردرشهر اصفهان حاشیه نشین هستند وهفتاددرصد باشندگان ایران، درزیرخطافقر زندگی میکنند!؟ نیزاشاره هائی به نامناسب شدن زیست محیطی دارد، برآمده ازدریای خزر، که بنابرطرح نا شیانه ی «روحانی»، پنجاه هزاردرخت ممنوع القطع راازمیان برداشته اندونیز چند میلیون درخت پایه ای ودیگرگونه ای را،ریشه کن نموده، تاآب خزر رابه سمنان برند!؟ چنین گونه ندانم کاریهائی، درگوشه وکنارایران وآبهای دیگرمناطق فلات را، وبا اینگونه روشهای ناشی ازبی مایگی و...، ایران رابه برهوت، وآسیب بزرگی برزیست محیطی ایران زده ، شده ومی زنند!؟ وضعیت شناسی که بنی صدرنوشته است، اشاره های ژرفگونه وگسترده دارد، به آنچه این نظام اهریمنی ببارآورده است، وبرهرفردفردِ ایرانی است که، به نوشته ها چَشم اندازدو اندیشه کند وبه سرنوشت مادرِتاریخی خود«ایران»، توجه دارد، وبنگرد، وبه راهِ چاره برآید، که این وظیفه ای است، برشانه های یک یک هرایرانی میهن دوست ومردم گرا!؟


در این رابطه