غارتگری رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمد جعفری (٢)

                                                                          Jafari Marbini-Mohamed-1

                                                                                 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

غارتگری رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمد جعفری (١)

غارتگری رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمد جعفری (٣)

غارتگری رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمد جعفری (۴)

غارتگری رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمد جعفری (۵)

غارتگری رژیم ولایت مطلقۀ فقیه، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمد جعفری (۶)