انگیزۀ انتشار کتاب ها در باره چگونگی انحراف انقلاب (۱)، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمد جعفری

انگیزۀ انتشار کتاب ها در باره چگونگی انحراف انقلاب (۱)، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمد جعفری در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Jafari Marbini-Mohamed-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید