تشریح فعالیت های "کانون دفاع از حقوق بشر در ایران"، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با منوچهر شفایی

تشریح فعالیت های "کانون دفاع از حقوق بشر در ایران "، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با منوچهر شفایی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Shafaie-Manouchehr Kanoun-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید