گروگانگیری و جانشینان انقلاب، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمد جعفری (٢)

گروگانگیری و جانشینان انقلاب، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی  با محمد جعفری در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):
                                                                                 Jafari Marbini-Mohamed-1       
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید