چشم طمع به مغز ها است، نه به مرزها و آب وخاک ومعادن; ابراهیم ملکی

maleki ebrahim1

امروزه کشورها مرزهای جغرافیای مشخصی دارند که قابل
گسترش نیست مگر اینکه ساختار وهویت بنیادی آن کشورتغییر کند. اما در صدسال پیش هر نقطه ای در کره زمین می توانست بخشی از کشور های سلطه طلب باشد. اما امروزه بشر قانون جنگل را نقض کرده است و لشکرکشی به شیوه اعراب و رومیان مغول، هیتلر و عثمانی ها درهیچ جای دنیا ممکن نیست.وشعار نیل تا فرات دیگر موضوعیت ندارد . درگذشته کشور گشایی رایج و ممدوح بود وگرفتن اسیر وغنائم جزء شریف ترین وپردرآمد ترین پیشه ها به شمار می رفت وسرداران جنگ ،قهرمانان ملی لقب می گرفتند .چرا که بسیاری ازسران وبزرگان، درگذشته جنگ را منشأ خیر وبرکت می دانستند وعده ای شری اجتناب ناپذیر که باید آن را به نفع خود تغییر داد، ولی دوران ما اولین عصر تاریخ است که سیاستمداران، دانشمندان وسوداگران وهنرمندان جنگ را هم شر و هم اجتناب پذیر می دانند وفعالان وگروههای ضد جنگ درتمامی جهان فراوانند که جنگ را نه نعمت بلکه نغمت می شمارند. برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که دید جهانیان به جنگ تغییرکرد و جنگی که ممدوح شمرده می شد مذموم گردید. اکنون منفور ترین و مغبوض ترین افراد درنزدجهانیان کسانی هستند که برطبل جنگ می کوبند وشعار نابودی سر می دهند. امروزه اکثر جوامع بشری به صلح ودوستی می اندیشند وحتی نمی تواند وقوع جنگ را هم تصور کنند وحرف اول را علم ودانش و فناوری می زند، نه سلاح های کشتار جمعی مثل بمب اتم، توپ وتانک وموشک. وازهمین رو است که امکان تسلط برجهان به زور اسحله غیر ممکن شده است. امروزه سلطه طلبان برخلاف گذشته به تسخیر آب وخاک ومعادن یک سرزمین نمی اندیشند، چرا که چیز زیادی دستگیرشان نمی شود. چون ثروت درمغز نخبگان، مهندسان ودانشمندان وفیلم نامه نویسان ومتخصصان است واز همین رو است که توانستند نخبگان سایر ممالک را جذب کنند وصلح بیش از هر زمان دیگری سود آور است وکشوری که نتواند دانشمندان ونخبگان خود را حفظ کند بازنده است. درقرن بیست ویکم پیشرفته ترین ارتشها بیشتر متکی به فناوری های نوین هستند ونیاز به لشکر وسازوبرگ بزرگ نظامی نیست و تنها به تعدادی متخصص آشنا به تولید وکاربرد فناوری های پیچیده نیاز است. نیروهای مجهز به فناوری های پیشرفته با هدایت پهباد ها وکرمهای کامپیوتری جای ارتش های انبوه قرن بیستم را گرفته است. درگذشته حکومتها با جنگ وغارت والحاق سرزمین ها به قلمروحکومت خود بخش عظیمی از ثروت خود را تامین می کردند چرا که ثروت عمدتا شامل زمین، دام، برده وطلا می شد وغصب وغارت آنها امری ساده بود ولی امروزه ثروت مرکب از سرمایه انسانی، دانش ومهارت فنی وساختارهای پیچیده اجتماعی واقتصادی است که ربودن یا ضمیمه کردن آنها به قلمرو خود دشوار است. وتنها حکومتهای توتالیتری واستبدادی هستند که با ناامن کردن امنیت ملی وامنیت اقتصادی عرصه را برنخبگان تنگ می کنند وبازارفرار مغزها را داغ میکنند وکشورهای پیشرفته ازاین وضع کمال استفاده را می کنند. امروزه کشورهای سلطه گر با برخورداری از تکنولوژی واقتصاد برتر برای حفظ سلطه خود برجهان به دنبال جذب مغزهای گوگلی هستند نه مغزهای گاگولی!
ابراهیم ملکی 3دی 99
Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android