شرایط کرونایی و اوضاع ایران مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان

شرایط کرونایی و اوضاع ایرانۀ مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان رئيس شورای مركزی جبهه ملی ايران در رادیو عصر جدید:
                                                                             Mosavian-Hossein-1
                                                                                 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید