ابراهیم ملکی: واکسن مورد تایید سازمان جهانی بهداشت حق مسلم همه احاد ملتها است

maleki ebrahimساخت واکسن و تزریق آن در سال 1796 میلادی نقش مهمی در نجات جان انسانها وکنترل بیماریها عفونی درجهان ایفا کرده است. پس از نشر ویروس کرونا موسوم به کووید 19 دانشمندان ومحققان دست به کار شدند وبا مطالعه وتحقیق روی این ویروس نوظهور و با زحمات شبانه روزی برای اولین بار درمدت کوتاهی موفق به ساخت واکسنهای موثر و ایمن برای مقابله با پاندمی کرونا شوند و با شروع وتزریق این واکسن درسراسر جهان نشاط وشادابی و امید را به جامعه بشریت باز گردانند. این ویروس چینی تا کنون خسارات زیادی به جوامع بشری وارد نموده و نزدیک به صدو سه میلیون نفر را مبتلا وجان بیش از دو میلیون ودویست نفر را گرفته است . توزیع وتزریق عادلانه آن در جوامع می تواند از خسارتهای بیشتر بالقوه وبالفعل جلوگیری نماید. درگذشته سل ،آنفلوانزا وآبله که به"مرگ سیاه"معروف بود وتوانسته بود جان میلیونها انسان را بگیرد. در 5 مارس 1520،یک ناوتیپ کوچک اسپانیایی از کوبا عازم مکزیک شد یکی از برده های ،فرانسیسکو که حامل ویروس آبله بود را به شهرسمپولان بردند، بیماری او به اعضای خانواده سرایت کرد وازآنها به همسایگان واهل محل رسید .درظرف 10 روز سمپولان گورستان شد؛ پناهجویان بیماری را با خوداز سمپولان به دیگر شهرها بردند و مردم شهرها یکی پس از دیگری ازاین بیماری می مردندوفوج فوج پناهجویان وحشت زده آن را به سرتا سر مکزیک وماورای مکزیک انتقال می دادند. اولیای امور درمقابله با این فاجعه کاملا درمانده شده بودند وبازار خرافه و رمالگری رونق گرفت وهرکسی نسخه ای جدید برای گذر از این بحران برای ملت بیچاره می پیچید؛ تجویز ادرار شتر وعنبر النساء ونیش زنبور، دعا وشکوه و حجامت وسیاه دانه و ... پیشینه تاریخی دارد

مایاها ،ساکن شبه جزیره یوکاتان اعتقاد داشتند سه خدای اهریمنی، اِکپتس، اوزانکاک وسوجاکاک شبها به سرعت از فراز روستا ها می گذرند واین بیماری را به مردم منتقل می کنند. آزتکها دوخدای تزکاتلیپوکا وخیپه وبعضی جادو وجنبل سفید پوست ها را دخیل می دانستند .مردم کاهنان وپزشکان را به کمک طلبیدند وتوصیه آنها دعا ونیایش ،حمام کردن با آب سرد ،ساییدن بدن با قیر ومالیدن سوسک سیاه له شده برزخم ها بود! ولی هیچ کدام موُثر واقع نشد .دههاهزار جسد درخیابان ها می گندید وکسی جراُت نمی کرد نزدیکشان شود و دفنشان کند. ظرف چند روز کل خانواده ها جانشان ازدست دادند وطبق دستورمقامات باید خانه ها بر سر جنازه ها خراب می شد .دربعضی از مناطق نیمی از جمعیت جان باختند .

از آنجایی که سرنوشت انسانها به هم گره خورده وسلامتی جامعه درگرو سلامتی دیگران است سازمان جهانی بهداشت که متولی حفظ سلامت جوامع بشری است به وظیفه خطیر خودعمل نموده و بدور ازخط مشی سیاسی و فرهنگی وقومی ونژادی در واکسینه کردن تمامی احاد ملتها مضایقه ننماید واز صندوق جهانی پول برای کشورهای فقیر وضعیف کمک گرفته تا سلامتی تمامی جوامع تضمین گردد. وظیفه اخلاقی وانسانی حکم می کند که از واکسنهایی که هنوز مراحل نهایی کارآزمایی بالینی خود را به انجام نرسانده و اطلاعات مراحل سه گانه آن را به نهادهای مستقل وآن سازمان ارائه نداده اند جلو گیری نمایند تاهرچه زودتر جهان از شر این ویروس رهایی یابد.

ابراهیم ملکی 15 بهمن 99