احمد رناسی: خاطره ای تلخ از دشنه آجین شدن دو عزیز

Ronassi-Ahmad-1امروز بمانند هرروز، سَری به روزنامه ها و اخبار زدم، که چشمم به مصاحبه پرستوفروهر با معصومه رشیدیان آورده شده درسایت «انقلاب اسلامی»افتاد، ومرابه دوران پایانی دبیرستان کشانید وبه «حزب ملت ایران»وتلاش وکوشش«مصدقی»بودن،و آشنا با دو گُرد دوران، و کم یاب مانند از باورداشته گان راه مصدق،«پروانه وداریوش فروهر»افتاد!؟ آن روزگارِپُرجوش وخروش جوانی،و هر بارکه به تهران می آمدم، بازنده یادمنوچهرمسعودی، به ملاقات داریوش درزندان قصر ویاقزل قلعه، که گاهی نیز، پروانه باکوله باری ازخوراک برای زندانیان،آنجاآمده بود!؟ این چنین بودهنگامی،که دراصفهان ویا مسجد سلیمان بودم، و ومشاهده احترامی ویژه ایکه افسران و زندان بانان،به فروهرداشتند،که ازجمله می بود«استوارساقی»زندان بان قزل قلعه،که ارج خاصی داشت به جوانمردی و مبارز بودن فروهر و ازدلیری و میهن دوستی او سخن گفتن!؟ باری،آن دوران گذشت، وبی گُسست بااین دوگُردِبی مانند در تماس بودن و سخنان و مصاحبه های دلیرانه و نوشته ها و شنیده های آنان را، گوئی همواره پیشِ چَشم ودرگوش، نهادینه شده دارم !؟ نیزدوبارهمراه اینان به مزار«سردارپیرساحل شهرطلا»به احمدآبادرفتم، اینکه مرتبه ای درروز «نوروز»بود، و من کارمندبودم وازمسجد سلیمان به تهران رفته، وبااین دو عزیز ومریم وهدایت متین دفتری ومسعودی به احمد آباد رفتن بود!؟ در فرانسه بودم، که دوستی ازایران، خبردشنه آجین شدن این دورا، با تلفن به من گفت، وچون درخود جسارت این درد را نداشتم، به آقای بنی صدرتلفن زده وازایشان تقاضا کردم به پرستو، خبردهند ویادآور شوند!؟ باخبرشدن پرستو و به من تلفن کردن وباهم ازچندوچون این دردبردل، نشسته، وبه خوبی یاد دارم،پرسش های پرستو و یاد نمودن، ویکی از پرسش های این عزیزدرموردزنده یادداریوش که«آیاسرازتن جداکرده» اندکه، پاسخ دادم نه، واورا گفتم که مطمئن باشد، ازکی شنیده ام!؟ تصورکردنی نیست دردناکی دشنه آجین شدن، دوعزیزِ بی مانندی را، که بیش از «نیم سده»درراه«استقلال وآزادی»ایران زمین،وبرآورده سازی ارزش های دادگرانه ی اجتماعی وسیاسی، به دستِ«فاشیسم ولایت فقیه» که، بی اندک شک وگمانی، که گماشته گان این نظام اهریمنی، بنابر خواست ودستور«سیدعلی خامنه ای»، بوده است!؟

بسیارسخت است تصورکردن جنایت،بردومیهن دوُست ومردمگرائی که به خواست ودستوراستبداد«محمد رضاشاه» ویافاشیستی چون «آیت الله خمینی»دشنه آجین نگشتند، اما خون ریزی این جان باخته گان، سرانجام، به دستور«سید علی روضه خوان» خامنه ای فاشیست، انجام گرفت!؟

آنچه راکه نگارنده ازرسانهای صددرصدمطمئن، شنیده ام، نیزبراین گواهی، که دستورات خون ریز انه ی سید علی خامنه ای، راکه درهمه

جای گیتی، رسواگری اش پیچیده است،وازجمله بابازداشت ومحاکمه چندگماشته خون ریزاو، درنروژ،که گویائی دارد وببارآورده دانست!؟

احمد رناسی