۱۴ اسفند بیاد مصدق، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان

۱۴ اسفند بیاد مصدق، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان در رادیو عصر جدید:

                                                                                 Mousavian Hossein-Jebhehmeli-1

                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید