انقلاب یک پدیدۀ با قواعد و شرایط مشخص و نه خلق الساعه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمد جعفری (۱)

انقلاب یک پدیدۀ با قواعد و شرایط مشخص و نه خلق الساعه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمد جعفری در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی (۱):
                                                                                   Jafari M-Abdollahi M-1 
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید