نگاهی به مسائل خاورميانه و نزاع اسرائيل با فلسطين، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی (١)

نگاهی به مسائل خاورميانه و نزاع اسرائيل با فلسطين، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی در رادیو عصر جدید (١):
                                                                            Salehi-Moucher-1
                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

در این رابطه