نگاهی به مسائل خاورميانه و نزاع اسرائيل با فلسطين، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی (۲)

نگاهی به مسائل خاورميانه و نزاع اسرائيل با فلسطين، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی در رادیو عصر جدید (٢):
                                                                              Salehi-Moucher-1
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

در این رابطه