آنچه علی خامنه ای در سخنرانی خود آشکار کرد و به آن توجه نشد، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمد جعفری

آنچه علی خامنه ای در سخنرانی خود آشکار کرد و به آن توجه نشد، مصاحبۀ حسین جواد زاده با محمد جعفری در رادیو عصر جدید:
                                                                             Jafari Marbini-Mohamed-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید