سرنوشت برجام و نقش "ایران" در خاورمیانه چه خواهد شد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی (١)

سرنوشت برجام و نقش "ایران" در خاورمیانه چه خواهد شد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با منوچهر صالحی در رادیو عصر جدید (١):
                                                                           Salehi-Moucher-1
                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
 

در این رابطه