تسلط طالبان بر افغانستان و اثرات آن بر منطقه و ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان

تسلط طلبان بر افغانستان و اثرات آن بر منطقه و ایران، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان، رئیس شورای مركزی جبهه ملی ایران در رادیو عصر جدید: 
                                                                                   Moussavian H-J H-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید