ارتش روزباوران، از علی جباری

khavaran ١٣٩٢/٠٧/١٣- با خاطرهٔ درخشان جلیل جباری مستحسن جان باختهٔ راه آزادی میهن:                     
 
با قامت حماسیتان ای دلاوران
این رزم تا میانهٔ میدان کشانده اید
تا بر زند سپیدهٔ شما با نبردتان
صدها شکوفه بر دل مردم نشانده اید.
 
با خون سرخ خویش دو صد پرچم نبرد
افراشتید باز در این رزمگاه خلق
آکنده شد دلان جوان از پیامتان 
بذر امیدتان گشود ره رهروان خلق
 
تا پر ز شهد خاطره تان هست جام ما
از شب گذر کنند ارتش ما روزباوران
تا سر زند سپیده و روز دگر رسد
بر ما دمد شرارهٔ رخشان خاوران
 
ای رهروان شب، سپیده به راه است و ما کنون 
با نور خاوران به ره صبح می رویم
با هور، نقش پرچم راه شبانمان
با صد امید، از دل شب دور می شویم
 
بیدارِ شب ستیز، بمان شاد و دیر زی
روز ولادت تو خوشا، دشت خاوران! 
بر صخره صخره نام تو، در دل نشان تو
همراه و همزبان تو، ما روزباوران
 
علی رضا جباری ( آذرنگ ) 
12/7/92 ( 13/10/3 )