به مناسبت در گذشت ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران

 banisadr-10

وطن قدر  ترا باید شناسد

 

درود ما بتو فرزند ایران            که بر جا بوده ای بر عهد و پیمان

وطن بالد به تو ای سرمد و راد    که در این رایت محکم بد ایمان

به استقلال و ازادی هماره           جلو دار همه بودی به میدان

وطن قدر تو را باید شناسد          اگر خواهد بگیرد قوت و جان

به یمن راه و کردارت وطن باز     رها میگردد از این جمع شیطان

به خواب آسوده در آن خاک غربت     که آریمت دوباره سوی ایران

 

عبوالامینی انجدانی