سخنرانی محمد جعفری در جلسۀ یادبود زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

                                                                              Jafari Marbini-Mohamed-1