سخنرانی علی امیر حسینی در جلسۀ یادبود زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

                                                                               Amirhosseini-Ali-1