سخنان علی امیر حسینی در جلسه یاد بود زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

                                                                              Amirhosseini-Ali2-1