ای کاش تمام بورس قندی می شد

Bourse-1 ١٣٩٢/١١/١٣- هادی مومنی رودسری: 
 
اي كاش تمام بورس قندی می شد! 
دارايی ضريب هوشمندی می شد! 
 
ملت ز قمارخانه دل می كندند 
بر روی سهام شرط بندی می شد! 
 
هركس به دلار و سكه رو می آورد 
محروم ز حق شهروندی می شد! 
 
اسطورهٔ اختلاس درحال فرار 
مرحوم ز درد خودپسندی می شد! 
 
بر سردر بورس جملهٔ: "صبر كنيد" 
آنگاه چه جاودانه پندی می شد! 
 
ای كاش تمام بورس قندی می شد! 
 
شب هادم دربِ بورس، صف می بستند 
بازار سهام گوسفندی می شد! 
 
دارويی قولنج و لقوه و نازایی 
درمان غم و روان نژندی می شد! 
 
هم بيمهٔ سكته داشت هم بيمهٔ دق 
هم بیمه ز بیم بی گزندی می شد! 
 
با برگه ای از "قند لرستان" دهقان 
خانباشی ايل"جوجه وندی"می شد! 
 
در عرض سه هفته هم صمد پيكانی 
تبديل به سامانِ سمندی می شد! 
 
ای كاش تمام بورس قندی می شد! 
  
هرجا كه حباب بود بالون می شد! 
بر كلهٔ بورس نقشبندی می شد! 
 
محبوبترين نام "سهام الدين" بود! 
اين نام نماد سودمندی مي شد
 
هر چرخيی دوره گرد سهم سبدش 
مشهورتر از مارك "فشندی" می شد! 
 
ماشين لباسشويی مامان شور 
در غرب رقيب "بوش" و "كَندی" می شد! 
 
سرتاسر سال هم نمودار صعود 
خوش قامت و راست تك رَوَندی می شد! 
 
ای كاش تمام بورس قندی می شد! 
 
هر سال برند "قند قزوين" شیرین 
نائل به نشان سربرندی می شد! 
 
لاستيك تمامی هواپيماها 
چينی و "دنا"يی و "سهند"ی می شد! 
 
يك برگهٔ "روی" نزد زيبارويان 
اسباب تفاخر و لَوَندی می شد! 
 
ميزان جهيزيهٔ دوشيزه رباب 
يك بسته سهام" بسته بندی" می شد! 
 
يك برگهٔ "پشم شيشهٔ ايران" هم 
مَهر دمِ بختِ موكمندی می شد! 
 
ای كاش تمام بورس قندی می شد! 
 
اي كاش كه تيم بورس در سطح جهان 
با تيم "فنرباغچه" اَفَندی می شد! 
 
با بورس "پيونگ يانگ" خواهر خوانده 
سرمشقِ دمشقی و خجندی می شد! 
 
سرگلزن تيم بود "استاد اسدی" 
دروازه نصيب "كربكندی" می شد! 
 
تحليلگر درجه سه تالارش 
مشهورتر از "اِبي" و "اَندی" می شد! 
 
بازاربه رنگ سبز و اين تحفهٔ سبز 
تقديم به "صفار هرندی" می شد!؟ 
 
ای كاش تمام بورس قندی می شد! 
 
ای كاش كه اقتصاد منشوری ما 
بيماريی چندمش "هلندی"می شد! 
 
پاکیزه ز پولشويی و رانت و فساد 
واکسینه ز هر میکروب گندی می شد 
 
صد در صد ماليات از بخش خلاف 
زآنها كه زياد داشتندی می شد! 
 
شايسته به جايی خويش مشغول به كار 
بی هيچ چرا و چون و چندی می شد! 
 
آن گاه دبير بخش سابيدن كشك 
مسئول ستاد ماست بندی می شد! 
 
ای كاش تمام بورس قندی می شد! 
 
اي كاش سهامدار كوچك سر سال 
لب های گلش بگو بخندی می شد 
 
با سود سهام می پريد از آتش 
در چشم همه خوشاگَلَندی می شد! 
 
هر وقت به بام بورس حافظ می رفت 
در اوج دچار سربلندی می شد! 
 
بخشنده به خلق بود چون شاه عباس 
يا جفت كريم خان زندی می شد! 
 
در خاتمه هم به جرم حاتم بخشی 
دارای حقوق مستمندی می شد! 
 
ای كاش تمام بورس قندی می شد! 
 
ای كاش تمام ما ضرر می كرديم 
تا ملك، قرين سربلندی می شد 
 
با سود ضررهای من و ما ايران 
بیگانه ز فقر و دردمندی می شد 
 
در تيمچهٔ شيوخ لاستيك و شكر 
يادی ز غم "شهيد قندی" می شد! 
 
آن حافظ رأی های ما بازنشست 
بعد از صد و بيست سال و اندی می شد! 
 
ای كاش سهامدار غمگين شب عيد 
خندان ز چنين شعر چرندی می شد! 
 
ای كاش تمام بورس قندی مي شد....
 
"کیشو" 24/12/1390