متن تسلیت آقای خسرو سیف بخاطر از دست رفتن زنده یاد منصور رسولی

خزان یک مبارزمیهنی"

خزان است وبرگ ریزان واینک ناباورانه برگ دیگری ازدرخت تنومند نهضت ملی ایران برزمین می افتد.
با اندوه بسیار آگاه شدم هموند دیرینه ی" حزب ملت ایران" و همرزم وهمدم روزهای زندان ام "منصور رسولی"پس از عمری مبارزه در راه آرمان سرفرازی میهن در گذشته است.
منصور رسولی حقوق دان و وکیل دادگستری،ازمبارزان نهضت ملی ایران در جبهه ملی دوم و سوم که همه ی عمرپربارش رادرراه آزادی واعتلای ایران درکناردیگرهمرزمان حزبی اش سپری کرده بود،سرانجام چهره برنقاب خاک گرفت تانامش درکناردیگرعزیزان درگذشته ی خانواده بزرگ نیروهای ملی جای گرفته و تنش با خاک میهن یکی شود.
سوگ عزیزازدست رفته رابه خانواده گرامی ایشان وهمچنین مبارزین و فعالین ملی وبازماندگان نهضت ملی ایران دل آرامی گفته و آرامش روانش راآرزومندم،باشد که نام و یادش در تاریخ میهن جاودانه گردد.
پاینده ایران
 
 
خسرو سیف
چهارشنبه 17 مهرماه 1392 خورشیدی