دستورنامه تحریم حزب ملت ایران برای دور دوم انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی بعد از انقلاب

حزب ملت ایران که در انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی شرکت کرده بود بعد از مشاهده تقلبات وسیع از شرکت در دور دوم سرباز می زند. سند زیر که برای اولین بار منتشر می شود دستور حزب ملت ایران در روز 17 اردیبهشت 59 به اعضا حزب است که بین دو مرحله اولین انتخابات مجلس شورای ملی (که بعدا توسط همان مجلس تبدیل به شورای اسلامی شد) صادر شده است. در این دستورنامه از اعضا حزب خواسته شده است که از شرکت در مرحله دوم خودداری کنند.

 

متن دستورنامه چنین است:

 Tahrimentekhabathezbemellatiarn

پاینده ایران، ای آفریدگار پاک تو را پرستش میکنم و از تو یاری می جویم

 

دستورنامه

چون نتیجه رسیدگی کمیسیون هفت نفری برگزیده شده از سوی شورای انقلاب به شکایتها و اعتراضهای نسبت به چگونگی جریان دور یکم انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران تاکنون اعلام نگردیده است. تصمیم وزارت کشور در برگزاری دور دوم انتخابات در روز جمعه نوزده اردیبهشت ماه نادرست و لطمه تازه ای است که دست اندرکاران حکومت به باور مردم می زنند.  حزب ملت ایران که همواره با سازشکاری و تسلیم طلبی ستیزه کرده است از همه وابستگان خویش می خواهد از شرکت در دور دوم انتخابات و دادن رای خودداری نمائید.

 با اینهمه بخاطر حفظ همبستگی همه نیروهای مردمی که پایبندان تداوم انقلاب اسلامی ملت ایران است، در انجام این دستور سازمانی هیچگونه تبلیغ یا تظاهری صورت نخواهد گرفت و ارزیابی حزب از انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران بهنگام خود به آگاهی همگان خواهد رسید.

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1359

دبیرخانه حزب ملت ایران