فیلم کوتاه خانه آزادی، قرق کردن خیابان خانه فروهرها

ForouharParastouفیلم کوتاهی را که ملاحظه می کنید یکی از هموطنان مبارز داخل کشور تهیه کرده است. او بقصد شرکت در مراسم فروهرها بسمت خانه آنها که خانه آزادی نامیده است می رود.