عکس مجله تهران مصور از دختران ایرانی در حال تهیه پرچم برای نخست وزیر محبوبشان دکتر مصدق

۱۳۹۴/۰۹/۲۱- پرچم برای نخست وزیر- تهران مصور- شماره 425- جمعه بیست دوم آذر ماه 1330 

TehranMossaverParchambaraiNakhostVazir