دلیل اصلی موسوی خوئینی ها برای عزل بنی صدر در مذاکرات مجلس 31 خرداد 60

MoussaviKhoeiniha 1360متنی که در زیر می خوانید بخشی از سخنان موسوی خوئینی ها برای کنار گذاشتن بنی صدر از مقام ریاست جمهوری است که در مجلس ایراد کرده است. این متن نیازی به توضیح ندارد.  موسوی خوئینی ها در جلسه مجلس می گوید :

«دلیل اصلی اینجانب بر عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر این است که ایشان در متن گرایش به آمریکا قرار گرفته است، ولو ناخواسته، و از همین پایگاه است که به مقابله با نهادهای انقلابی برخاسته است. از پایگاه خط آمریکا به سپاه پاسدار حمله می‌کند. آقای بنی‌صدر با دادگاههای انقلاب به مخالفت برمی خیزد و تاسف می‌خورد این عین سخن آقای بنی صدر است كه چرا ما از روز اول از حقوق انسانی آن محكومین دفاع نكردیم تا كار به اینجا رسید. این حرف آقای بنی صدر است. كه چرا در هنگامی كه دادگاه‌های انقلاب آقای هویدا و نمی‌دانم نصیری و خسروداد و امثال این جانورها را محكوم به اعدام می‌كرد و اعدام می‌كرد. می‌گوید چرا از حق‌ انسانی آنها ما دفاع نكردیم كه كار دادگاهها به اینجا كشید، به كجا كشید كار دادگاهها؟ (خلخالی: دو سه مرتبه آمد ولی ماگوش به حرفش نكردیم) (خنده نمایندگان)»

 

 

goftehMoussaviKhoeinihaKudetay60