گزارش از ایران پیش از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی و مشائی:

     بلاخره سه گرگ براي كسب تماميت آنچه در يك سرزمين وجود دارد برابر يكديگر قرار گرفتند هر چند گرگهاي پير ديگری نيز خواهان سهم خود، از غنائم این جنگ، جانب یکی از این سه را گرفته اند.

در اواخر عمر رﮊیم ولايت فقیه، گرگها چاره جز جنگ با یکدیگر نمی بینند. تا اين زمان همه تدبیرها براي به توافق رساندن گرگها بي نتيجه شده است. کسانی چون مهدوي كني – موسوي اردبيلي - مكارم شيرازي – نوري همداني – خزعلي – هاشمي شاهرودي – واعظ طبسي و... کوشیدند میان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی توافقی بوجود بیاورند و نتوانستند. خامنه ای زیر بار نرفته است به رﮊیم دو سر باز گردد. نپذیرفته است کسانی بعنوان میراث خوار خمینی، سهیم رﮊیمی باشند که او می خواهد تنها از آن خود او باشد.

اما احمدی نژاد هم بسیار کوشید موافقت خامنه ای را به دست آورد. او را به نوار گفتگویش با مجتبی و سندها ی دیگر تهدید کرد. خبر توقیف او بمدت 9 ساعت، در خارج منتشر شد. بنا بر اطلاعی که تحصیل شد، او را به مدت 5 ساعت، «توجیه» کرده اند. گرچه در کرمان، روحانیان قدرتمدار را کسانی توصیف کرد که به چریدن مزرعه ثروت مردم مشغولند، اما نتوانست موافقت خامنه ای را با نامزد شدن مشائی بدست آورد و نه در موقعیتی است که بتواند مشکل عمده ای ایجاد کند

گفته مي شود كه گرگها هيچ وقت به هم اعتماد نمي كنند و حتي موقع خواب يك چشمشان را باز نگاه مي دارند و گرگ ديگري را مي پايند تا خطري به وجود نياورد. جناحهای مختلف رﮊیم با یکدیگر همین رویه را دارند. آتش بیاری و آتش باری اكثر بزرگان و كوچكان دارای  مناصب نظامي و امنيتي و سياسي و زخم زبانها که به یکدیگر می زنند، گویای این رویه اند

   در شرايط فعلي و كانديداهاي اعلام شده سه طيف مشخص اصلي مشاهده مي شوند كه در طيف خامنه ای و دستگاه او، زير مجموعه هائی وجود دارند كه يا به توافق مي رسند و براي سهم آينده خود به نفع نامزد مطلوب «بیت» کنار مي روند يا برای حفظ صورت ظاهر، می مانند و بعد از تعیین «رئیس جمهوری»، دستمزد خود را مطالبه می کنند. در طيف اصولگراهاي تابع رهبر:

1-کارگزار مطلوب او احتمالا سردار سعيد جليلي است. مجتبی احتمالا قالیباف را ترجیح می دهد. اما قالیباف ضربه پذیر است و مرتب هم به او ضربه وارد می شود.

-گروهي تحت نظارت مصباح يزدي، لنكراني را به پيش رانده و ميگويند: او جوان و معتقد به ولايت مطلقه فقیه است و بکار حال و آینده بیشتر می آید. اما باتوجه به توازن قوا، ناگزیر از کناره گیری بسود جلیلی است. 

- گروه سوم  را قاليباف و ولايتي و حداد عادل تشکیل می دهند. رضائی مدعی است که این گروه از او خواسته اند بسود آنها کنار برود و در حکومت جدید، وزارت بجوید. او می گوید هاشمی رفسنجانی نیز از او خواسته است بسود او کنار برود و امتیاز بدست آورد. قرار است صلاحیت کسانی تصویب شود که بتوانند نقش کارگزار خامنه ای را بازی کنند. اینست که از هم اکنون، هریک از آنها که از تأیید صلاحیت خود مطمئن هستند، نگران عدم انتخاب خود از سوي خامنه ای مي باشند زيرا عدم انتخاب آنها به اين معني است كه رهبري اعتماد كامل به آنها نداشته و ندارد. از آنجا که در سپاه، موافقت و مخالفت ها بر سر جلیلی و قالیباف است، پس خامنه ای تنها تصمیم گیرنده نیست. سپاه به هریک از دو طرف تمایل نشان دهد، در موقعیت رئیس جمهوری شدن در انتخابات مهندسی شده را پیدا می کنند.

2- محسن رضايي نامزد شده است و می داند انتخاب نمی شود. اما می خواهد به این عنوان که وارد جناح بندی ها نیست، هم نقش دکور را در انتخابات بازی کند و هم موقعیت پیدا کند. در گذشته، از بکار بردن این روش سودی نبرده است و احتمال نیز نمی رود از این پس سودی ببرد.

3- «میکونوسی» ها هم نامزد شدند. هاشمی رفسنجانی و ولایتی و رضائی و پور محمدي و فلاحيان. از این جمع، تنها رضائی تأیید صلاحیت می شود. احتمال تأیید صلاحیت هاشمی رفسنجانی، با توجه به بی نتیجه شدن پا در میانی مراجع، نیز بعید بنظر می رسد.

4- نامزدهای دیگری چون عليرضا زاكاني و داوود احمدي نژاد و... نيز برای آن نامزد شده اند که اسمشان در فهرست نامزدها ثبت شود. یا کنار می روند و یا رد صلاحیت می شوند. در هر حال، چیزی از دست نمی دهند.

جريان نامزدهای اين طيف از اصولگراها بسيار پيچيده است. زيرا انتخاب هر كدام از آنها، ديگران را از گرد «رهبر» دور مي سازد. آنها که «انتخاب» نمی شوند از آن می ترسند که «رئیس جمهوری» جدید همان بلا را سر آنها بیاورد که احمدی نژاد سر رقبای خود آورد. اینست که از هم اکنون، «بیت» و سپاه به آنها اطمینان خاطر می دهند که اگر در بازی نقش خود را خوب بازی کنند، حذف نمی شوند و موقعیت بهتر نیز بدست می آورند. با این حال، کسانی چون ولایتی می دانند که اگر هم خامنه ای زنده بماند، احتمالاً آخرین نوبتی است که نامزد می شود و از این پس، باید به همان عنوان مشاور خامنه ای بسوزد و بسازد.

     خبر دریافتی حاکی است که مصباح يزدي حامي لنكراني از طيف جبهه پايداري است. او از هم اكنون در برابر آمدن سعيد جليلي موضع گرفته است. او نه چون امیدوار است نامزد او «انتخاب» بشود این کار را می کند، محض امتیاز گرفتن این کار را می کند.

از سه طیف، مردم ایران بیشتر از همه از خامنه ای و طیف او ناراضی هستند. زیرا در حال حاضر این طیف است که جنايت و تقلب و ترور و آدمكشي و روحاني كشي و تحقير و حصر روحانيون ارشد و كشتار مردم و فرمان تجاوز به دختران و پسران ملت و  رانت خواری و فساد مالي را تصدی می کند. تصدی جنایت و خیانت و فساد در دوره خمینی بیشتر با طیف هاشمی رفسنجانی و بخشی از «اصلاح طلبان» بوده است. اما در حال حاضر، آنها مقابل طیف خامنه ای قرار گرفته اند. تصدی امور زیر نیز هم اکنون با طیف خامنه ای است

-  مهندسي انتخابات و دزديدن آراي رأی دهندگان.

- پروراندن قوای سرکوب مرکب از افرادی كه به هيچ اصلي اعتقاد و باور ندارند و مطیع بی چون و چرای «رهبر» در ارتکاب انواع جنایتها هستند.

جنايتكاران آموزش ديده كه در خيابانها كشتار به راه مي اندازند.

- «مراجع» توجيه گر تجاوز و قتل و شكنجه.

- سرمايه بيكران براي هزينه كردن در سرکوب بسود حاکمیت مطلقه برمردم

- اختیار مطلق در بکار بردن قدرت بودن مسئولیت در برابر مردم و هیچ مقام دیگری.

- تمامی وسائل ارتباط جمعی و نماز های جمعه و نیروهای نظامی و قوای انتظامی و قوه قضائیه و قوه مقننه و قوه مجریه

 خامنه ای «انتخابات» ریاست جمهوری را عرصه رویاروئی با دو طیف دیگری می داند و بر اینست که اگر مردم بخواهند آتش برخوردها را در درون رﮊیم تیز کنند و بدین خاطر از دو طیف دیگر حمایت کنند، هرچه دارد را از دست می دهد. از این رو، تا بتواند زیر بار حضور دو طیف دیگر در انتخابات نمی رود.

 خامنه ای درس جنايت و خيانت و فساد را در مكتب خميني و مصباح يزدي و دكتر بهشتي و خوشوقت و جنتي و خزعلي و ...آموخته و آموزش هاي لازم برای وسط بازي و دودوزه بازی و مذاكرات مخفيانه با غرب و شرق و فريب را در كنار هاشمي «دوست 50 ساله خود» به خوبي فرا گرفته است. می گوید استقرار دولت من، نیاز دارد به خمینی زدائی و یکسر شدن دولت و حذف طیف هاشمی رفسنجانی.

هاشمي رفسنجاني طیف دوم است. او گرگ تجربه دیده ایست که در لباس حامی خواستهای مردم در برابر طیف خامنه ای، وارد صحنه شده است. از ابتداي انقلاب، دست او به هر جنايت و خيانتي و فسادی آلوده و دوره هاي مختلف تقلب و دزديدن آراي مردم را او به خامنه اي آموخته و در دوران او بوده است كه «پاكترين واواک»! چهره قدرتمند خود در ترور و آدم ربايي و انفجار و.. نمایان کرد. جنگ 8 ساله و پایان دادن به آن در شکست بعد از کودتای خرداد 60 نیز کارکرد او است. اينك او در برابر يار قديمي خود سيد علي قرار گرفته است. در دوره خمینی، خامنه ای هیچ کاره بود و احساس تحقیر می کرد و در این 8 ساله، هاشمی رفسنجانی است که هرچه موقعیت داشته از او گرفته اند. حالا او با خامنه ای رویارو شده است:

-كينه جويي این دو، با توجه به این که برای خامنه ای، مسئله جانشنی اش نیز بسیار مهم است، این دو را به سمتي مي برد كه يكي از اين دو بايد باقي بماند. بعيد است به يكديگر رحم کنند. در خبر است که هاشمي رفسنجانی بارها فيلم توهين و تحقير سعيد تاجيك به فائزه در شهر ري را به تماشا نشسته و لب گزيده است. او منتظر فرصت است. انتخابات ریاست جمهوری آخرین فرصت او است و برای استفاده از این فرصت، قدم به عرصه گذاشته است. امیدش این بود که با حمایت اصلاح طلبان و دیگران موج در مردم بوجود بیاید و او بتواند، برغم مهندسی انتخابات، به ریاست جمهوری برسد. برآورد او از وضعیت صحیح به نظر نمی رسد. او چاره دیگری نیز ندارد. درمورد هاشمي رفسنجانی گزينه هاي مختلفي وجود دارند:

1- آيا رهبري و شوراي نگهبان حاضرند صلاحيت او را تاييد نمايند زيرا از حالا زمينه سازی ها برای رد صلاحیت او دارند بعمل می آیند. 

2 -نيروهاي وابسته به خامنه اي مي دانند اگر هاشمي رفسنجانی را رد صلاحيت نكنند بايد منتظر عواقب آن باشند به همين دليل ممكن است ترديد را از خود دور ساخته و تن به اعتراضات قبل از انتخابات بدهند تا بعد از انتخابات دچار مشكل سال 88 نشوند. زيرا هاشمي رفسنجانی توان بيشتري براي بسيج مراجع و روحانيان و بخشي از سپاه را دارد و بخشی مردم ممکن است برای تضعیف بازهم بیشتر خامنه ای وارد عمل شوند

3- تحليلگران مي گويند حركت خامنه ای در اين ميان بسيار مهم است زيرا چه هاشمي رفسنجانی رد صلاحيت شود و چه نشود برنده حضور در انتخابات است.

باند به اصطلاح انحراف يا ضلع سوم بازي «انتخابات». آنها نامزدهای دیگر خود را از صحنه خارج کرده اند. تنها مشائی نامزد مانده است. اگر صلاحيت او از سوی شوراي نگهبان تأیید شود، یک وضعیت پیش می آید و اگر تأیید نشود، وضعیت ديگری پیش می آید. از هم اکنون اطلاعی از درون بیت درز کرده است حاکی است وجود هاشمی رفسنجانی و مشائی، حذف هر دو را آسان تر کرده است

     طیف احمدی نژاد خدمتهای بسیار مهمی به خامنه ای و طیف او کرده است. حذف طیف هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان. خامنه ای بدست این طیف همه ياران سابق خميني از جمله هاشمي و ناطق نوري و خاتمي و مير حسين موسوي و کروبی و حسن خميني و موسوي اردبيلي و يوسف صانعي و بيات زنجاني  و... رانده است

-تحليلگران مي گويند در صورت رد صلاحيت هاشمي و مشايي كه هنوز هيچ مستند قانوني براي آن در نظر گرفته نشده است ممكن است اين دو گروه براي عدم كارايي كانديداي رهبري متحد شده و از يك كانديداي خاص حمايت نمايند تا كانديداي رهبري را شكست دهند. اما این نظر با واقعیت انطباق ندارد. زیرا مهندسی انتخابات، باوجود حذف این دو بسیار آسان می شود و نام کارگزار خامنه ای را بدون درد سر، از صندوق بیرون می آورند.

- نظر واقع بینانه تر اینست که با حذف این دو، تحریم انتخابات وسعت پیدا می کند.

اما در اين ميان تكليف ملت چه مي شود:

1- فرض حضور نامزدهای سه طیف، یعنی قبول کردن نقش دادن به مردم در نزاع برسر قدرت میان سه طیف. مهندسی که از یک سال پیش طراحی شده است، براین اساس است که به مردم نه چنین فرصت و نه چنین نقشی داده شود. بنابراین، احتمال حضور نامزدهای سه طیف در انتخابات بسیار ضعیف است.

2-حاكميت سيد علي خامنه اي تا روز برگزاري انتخابات همچنان در راه به كار بردن مهندسي و مديريت انتخابات به پيش مي رود اما چيزي كه مورد ترس او شده تجربه سال 88 مي باشد زيرا در سال 88 مردم آموزش مبارزه با تقلبات انتخاباتي را نداشتند و بعد از ماهها سركوب خونين خيابانها را رها كرده و از درون آغاز به نابودي ولايت مطلقه نمودند كه سرانجام آن را هم اكنون در بي اعتباري كامل خامنه اي – سپاه – واواک و هر نيروي نزديك به بيت را مي توان مشاهده نمود. این تجربه نیز می گوید او فرصت نقش بازی کردن را به مردم نمی دهد.  

3 - هاشمي گرگ باران ديده است و مانند موسوي و كروبي نیست. با آنکه در سال 84 حذف شد و دم نزد، اما این بار، با توجه به ضعیف شدن خامنه ای، هرگاه فرصت ورود به صحنه انتخابات را پیدا کند، می تواند نگذارد خامنه ای انتخابات را مهندسی کند. ضعف خامنه ای یکی دیگر از دلایلی است بر این که او نخواهد گذاشت دو طیف رقیب در انتخابات حاضر شوند و مردم تعیین کننده سرنوشت جنگ میان سه طیف بگردند

4- به ترتیبی که طیف هاشمی رفسنجانی تبلیغ می کند، او نظر مثبت قريب به اتفاق روحانيون سطح بالاي قم و نجف و مشهد را كسب است. همچنين مشاهده مي شود فرزندان بسياري از مقامات دوران خميني و سپاهيان شهيد شده حامي او شده اند و اخيرا نيز كليه نيروهاي اصلاح طلب و مجاهدين انقلاب اسلامي و مشاركتي ها هم از او حمايت كرده و نيروهاي ملي – مذهبي و كانون نويسندگان و... به خط طرفداران وي پيوسته اند. این امر نیز یکی دیگر از دلایلی است که خامنه ای و سپاه را برآن می دارد تن به حضور مردم در صحنه را ندهند.

5-از سويي ديگر احمدي نژاد و طیف او در قشرهای محروم تر جامعه رأی دارد. بنابراین، با تأیید صلاحیت هاشمی و مشائی، همه قشرهای میانه جامعه و هم قشرهای محروم جامعه در برابر نامزد خامنه ای و سپاه قرار می گیرند. و البته این دو نخواهند گذاشت این رویاروئی واقعیت پیدا کند.

6 -هر سه طیف امكانات مناسبي براي درگيري با يكديگر را دارند و از تجربيات كافي اي نیز برخوردارند:

-دراختيار داشتن گروههاي چماقدار و كفن پوش هر سه گروه گرگها به خوبي توان استفاده از نيروهاي چماقدار خود را نشان داده اند

-در اختيار داشتن نظاميان فاسدالاخلاق و اموال و دزد و آدم فروش و ... كه در مواقع ضرور مي توانند از آنها استفاده کنند.

- در اختيار داشتن ميياردها دلار اموال سرقت شده از بيت المال مردم براي روزي كه بخواهند در انتخابات حاميان خود را بسيج كرده و براي يکدیگر مشكل ايجاد نمايند

-در اختيار داشتن مشاوران برجسته خارجي و داخلي براي مديريت لحظه به لحظه دوره تبليغاتي و برگزاري انتخابات

- در اختيار داشتن طيفي از روحانيون وابسته

-در اختيار داشتن بخش هاي مختلف براي انجام تقلب يا كنترل و افشاي آن

-در اختيار داشتن اسناد و مدارك بيشمار در باره فساد اخلاقي و مالي صاحبان قدرت در طول سالهاي بعد از انقلاب

- كينه و نفرت شديدي كه هر سه طیف از يكديگر دارند كه عامل اصلي كش آمدن قضيه تا اينجاي كار بوده است

-هر سه طیف مدعي ارتباط مستقيم با امام زمان هستند البته هاشمي رفسنجانی بسیار كمتر. هيچ یک اعتقادي به دين ديگري ندارند.

     این عامل نیز سبب می شود که بخش اصلی مهندسی انتخابات، با رد صلاحیت ها انجام بگیرد.

 

انقلاب اسلامی: گزارش دوم در باره رد صلاحیتها و خمینی زدائی:

نشریه انقلاب اسلامی شماره ۸۲۹ از ۱۳ تا ۲۷ اردیبهشت