آسیب شناسی معضل خودکشی در ایران (بخش اول)، مصاحبۀ تلویزیون سپیده استقلال و آزادی با ژاله وفا

آسیب شناسی معضل خودکشی در ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

                                                                              jalehwafa10

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید