"انتخابات" و رفتار شناسی گروه های مختلف مردم، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

بررسی "انتخابات" و نگاهی مختصر به رفتار شناسی گروه های مختلف مردم، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت:

                                                                                 Sedarat-Ali-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

 


در این رابطه