تحلیل‌گر: رأی حلال و رأی حرام و اعتراض با هدف پوشاندن واقعیت؟

 ara.halal.haram01062017  تا كنون، چند نفر از رأی حلال سخن به ميان آورده اند: اولين آنها همانا، شخص سيد ابراهيم رييسي است. او در روزهاي قبل از انتخابات، مي گفت به دنبال رأي حلال است.  این سخن از زبان كسي كه در سالهاي بعد از انقلاب به تنها چيزي كه فكر نمي‌كرد حلال بودن خونهائی بود که می‌ریخت و در «سال‌هاي طلايي» دوران خميني، جنون خون ریزی گرفته بود و با احكام خود، در عرض چند دقيقه، جان فرزندان اين آب و خاك را می‌گرفت، اینک سخن از رأی حلال می‌زند!  غافل از این‌که رأی به «جنایت‌کار تاریخی»، رأی حلال نمی‌شود.

     دومين فرد همانا، موحدی کرمانی، «رييس جامعه روحانيت مبارز» بود كه زماني در اواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد فرزندش را به جرم فروش اسناد محرمانه به يكي از كشورهاي غربي در فرودگاه دستگير كردند. و همين امر منجر به ترک مقام نمايندگي ولي فقيه در سپاه پاسداران شد. جالب اينكه او اينك جانشين رسول الله در نماز جمعه تهران شده كه حداقل بايد ملکه عدالت اندکی در وجود او مانده باشد كه نمانده‌است.

    اخيرا شنيده شد که امير منصور مقصودلو همان «امير تتلو» خواننده  حامي ابراهيم رييسي نيز از آراي حلال سخن به ميان آورده است. البته در تشخیص حرام از حلال مقلد «جنایت‌کار تاریخی» است.

    لازم است به عنوان چهارمين نفري كه از راي حلال و حتي سياه، سخن به ميان آورده‌است، یعنی از «حجت الاسلام» رحيميان هم يادي بشود. اين رييس جمنا كه مسئوليت مسجد جمكران را بر عهده دارد و تلاش كرد یکبار دیگر رييسي را نظر کرده بگرداند و برخوردار از حمایت امام زمان جلوه دهد،  نيز می‌گوید: رأي حلال را آقاي رييسي به دست آورده و برخي‌ها از رأي سياه براي پيروزي بهره برده‌اند.

٭آقاي بني‌صدر جلسه محرمانه در وزارت كشور را افشاکرده‌است.در این جلسه،  توافق می‌شود بر آراي سيد ابراهيم رييسي افزوده و سپس نتایج اعلان شوند.

   پس از آن، ابتدا، کسانی افزودن بر آراي رييسي را دور از انتظار دانستند و گفتند: اگر به آراي رييسي  افزوده است او چرا اعتراض می‌کند. طرف مقابل باید اعتراض کند؟!  اما چون دروغ بدون تناقض نمی‌توان ساخت، آرای افزوده خود را نشان دادند. با توجه به خطر توقیف، اهل اطلاع، هریک به طریقی واقعیت را باز گفتند: سایت انتخاب رأی رئیسی را 22 درصد محاسبه کرد و در وب سايت هاي كلمه و سحام و... برخي از نويسندگان ميزان آرايي كه بنام رييسي خوانده شده است دور از حقیقت ارزیابی کردند.

    بعد از افشاگري آقاي بني صدر در مورد جلسه ستاد انتخاباتي، عوامل دست اندركار، دست بکار شدند و با اعتراض به تخلفات و تقلبات در انتخابات و...، از آراي حرام و حلال و...، کوشیدند هم نظرها را از میزان تقلب در انتخابات منصرف کنند و هم شدت شکست خود را بپوشانند.

● اولين كس شخص حسن روحاني بود كه سخن از 4 تا 5 ميليون رايي مي كند كه مردم وقت نداشتند به صندوق ها بريزند و بعد از آن موحدي كرماني به ميدان مي آيد و سخن از سه ميليون رايي كه بايد به سود رييسي اضافه شود و دو ميليون رايي كه بايد از روحاني كم شود مي گويد و سيد احمد خاتمي هم آراي رييسي را به 17 ميليون مي رساند تا اصل قضيه در اين گير و دار گم شود .

٭ ماجرا از كجا آغاز شد:

     در اواخر شب روز جمعه 29 ارديبهشت،كه هنوز در تهران رأي گيري در حال انجام بود، افراد وابسته به گروه افراطي مدعی اصولگرايي، به جنتي خبر دادند آراي سيد ابراهيم رييسي بسیار پائین است. اگر وضع به همين شكل ادامه يابد ، ميزان اختلاف آراي حسن روحاني نسبت به آراي سيد ابراهيم رييسي،  به گونه‌اي خواهد بود كه به جز سرشكستگي چيزي عايد اصولگرايان نخواهد شد.

     جنتي به سرعت خود را به «بيت رهبري» می‌رساند و با خامنه‌اي ديدار می‌کند و از او می‌خواهد براي جلوگيري از شكست فاحش اصولگرايان انتخابات ابطال شود (خبر را سحام نیوز داده بود)، اگر نه، اجازه مهندسی را بدهد. خامنه‌اي می‌گوید موضوع را بر رستی می‌کند و تصمیم خود را ابلاغ می‌کند.

    خامنه‌اي كه می‌داند شدت شکست «اصول‌گرایان» شکست سخت ولایت فقیه و شخص او است، چون نمي‌تواند انتخابات را به دليل پی‌آمدهایش، باطل كند و نيز نمي‌تواند اجازه اعتراض به اصولگرا ها را بدهد، زيرا چند روز قبل گفته بود اگر كسي بد اخلاقي در انتخابات بكند سيلي سختي خواهد خورد ( نقل به مضمون)، سردار وحيد حقاني، نماينده خود را به ستاد انتخابات وزارت کشور می‌فرستد. جلسه محرمانه تشكيل مي‌شود و مهندسی آراء بسود رئیسی بعمل می‌آید.

    طرفه این‌که اولين گزارش از ميزان آراء، از سوي ستاد انتخابات، فاصله آرای روحانی از آرای رئیسی، چند ميليون است.  فاصله در صدها نیز بسیار زیاد است. حال آنکه، صبح شنبه آرای مهندسی شده اعلان می‌شوند: هم فاصله آراء و هم فاصله درصدها «تعدیل شده» اند.

    روز یک شنبه، هنوز اصولگرايان از گيجي بدر نیامده، کارشناسان مهندسی انتخابات که همه در ستاد رئیسی جمع بودند، دست بکار پوشاندن سه واقعیت می‌شوند: فقدان پایگاه اجتماعی و خو دادن مردم به مهندسی انتخابات و منصرف کردن توجه مردم از مهندسی آراء بسود رييسي. او نامه اي به جنتي می‌نویسد و به تخلفات و تقلبات وسیع در انتخابات اعتراض می‌کند. آیا او عملی خلاف «فصل‌الخطاب»، یعنی خامنه‌اي می‌کند؟ باوجود پيام تشكر خامنه‌ای از «حماسه شركت مردم در انتخابات»، او چگونه دست به کارزار اعتراض به نتایج انتخابات می‌زند؟ حقیقت این‌است که نه او خلاف «رهبر» عمل نمی‌کند. مأموریت خود را  انجام می‌دهد.