مهران مصطفوی: شرایط ایجاد بدیل

Mostafavi mehran 2017در این سخنرانی در باره وظیفه نیروهای جمهوریخواه برای تدارک دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران مطلب ارائه دادم. این جلسه رایزنی بین تمایلات مختلف بود و در آن شخصیتهای جمهوریخواه برای تبادل نظر گردهم آمده بودند و یک روز نیم هم طول کشید. 4 ویدیویی که در اینجا گذاشته ام مربوط به سخنرانی های کوتاه پانل سیاسی بود که در آن اینجانب، آقایان شریعتمداری، دستمالچی و قائم مقام نظرات خود را ارائه دادیم.