انقلاب بهمن ۱۳۵۷، آیا آنچه شد، همان بود که باید می شد؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                               Delkhasteh-Mahmoud2-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید