نقد اصلاح طلبی، تحول طلبی و براندازی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

نقد اصلاح طلبی، تحول طلبی و براندازی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                                Mostafavi-Mehran-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید