دور دوم تحریم های امریکا بر علیه ایران و انتخابات میان دوره ای امریکا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                                              Sedarat-Ali2-1

                                                                                       برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا راکلیک کنید